Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


[ESQUERDA] OPOSICIONS 2019
dimarts 29 de gener de 2019 - Visites: 0
Curs 2018-19
Menéame

PDF - 487.7 kB

Han estat moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no d’accés a la funció pública. I també sobre la data de realització, que finalment serà a partir del juny. A més, es tracta d’una forta retallada, doncs encara són necessàries moltes més places per reduir l’alt percentatge d’interinitat actual.

DOGC Núm. 7782 - 7.1.2019
RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

CANVIS IMPORTANTS (Referents a anys anteriors) :

  • CANVI EN L’ORDRE DE LES PROVES A i B. Es comença per la presentació de la programació didàctica i la unitat didàctica.
  • Afegir en la programació : tenir en compte la perspectiva de gènere. I l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.
  • Es dona més puntuació a l’experiència docent prèvia (de 5 a 7 punts)
  • Calendari de les proves: 15 Juny fins 31 juliol 2019

PLACES CONVOCADES:

- Cos: Mestres Nombre de places: 3.604.
- Cos: Professors d’ensenyament secundari FP Nombre de places: 759.
- Cos: Professors tècnics de formació professional Nombre de places: 642.

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a d’ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

Sol·licituds i termini de presentació

S’ha de formalitzar la sol·licitud telemàticament a través de la web del Departament d’Ensenyament (per aquest mitjà, s’aplica un descompte en les taxes).Es pot fer també en paper(Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 gener al 4 febrer, ambdós inclosos.

Llista provisional d’admesos i exclosos: en el termini màxim d’un mes, ha de fer pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. Hi ha 10 dies hàbils per reclamar.

Els funcionaris de carrera que participin pel procediment d’accés a un cos de grup superior podran declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud i continuar en la plaça definitiva ocupada.

Inici i desenvolupament de les proves

- 14 de juny de 2019: El procediment selectiu s’inicia prèviament amb la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

- L’endemà al matí: El dia 15 de juny de 2019, a les 10:00 hores del matí acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició. Lliurament d’un exemplar de la programació al tribunal.

- La fase d’oposició finalitzarà abans del 31 de juliol de 2019

- El procediment selectiu finalitzarà abans del 31 d’octubre de 2019

- Els aspirants han de ser convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única

- Un cop començat el procés selectiu, el tribunal farà públics els anuncis (citació dels opositors, etc.) en el local on s’estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d’Internet :educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, com a mínim, amb catorze hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants.

- L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà amb aquells que el seu primer cognom comenci per la lletra “Y”.

Les proves corresponents a les especialitats d’idiomes moderns s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.

6.4.1 Proves de la fase d’oposició.

La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries, la qualificació corresponent a aquesta fase serà la mitjana aritmètica de les dues, sempre que aquestes hagin estat superades (mínim 5 punts). La seva superació permet a l’aspirant passar a la fase de concurs. Per tal d’obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.


Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

La CGT Proposa...

Accés directe al treball per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria en compte:
· La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
· L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques
· L’experiència docent.
· L’exposició d’una unitat didàctica i la defensa d’una programació.

Actuals interins o substituts:

· Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball.... la CGT reivindica:

  • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
  • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
  • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.
Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Formació Professional Informacions Interinatges i substitucions Mobilitzacions Reglamentació Sectors Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid