Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


[Oposicions 18] Llista d’aspirants seleccionats
divendres 13 de juliol de 2018 - Visites: 0
Oposicions 2018
Menéame

Presentació de documents del 14 de juliol al 2 d’agost de 2018.

PDF - 314.7 kB
Llista d’aspirants seleccionats oposicions 2017 2018

RESOLUCIÓ ENS/1629/2018, d’11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

En aquestes llistes figuren, en primer lloc, els aspirants que han accedit des de cossos docents de grup diferent i a continuació la resta d’aspirants que han superat el procediment selectiu.

En l’especialitat d’anglès del cos de professors d’ensenyament secundari, ha estat seleccionada una aspirant per estimació de recurs d’alçada. Com a conseqüència d’això, a la llista d’aquesta especialitat hi consta un nombre total de seleccionats superior al nombre total de places inicialment convocades.

Les adjudicacions de les destinacions per al curs 2018-2019 dels aspirants seleccionats es podran consultar aquí.

Amb la publicació de la resolució definitiva i de les llistes corresponents es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades a tots els efectes.

La data de presa de possessió de la destinació adjudicada tindrà efectes administratius d’1 de setembre de 2018. Els qui no s’incorporin a les destinacions adjudicades s’entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, llevat que els hagi estat autoritzat l’ajornament de la fase de pràctiques o de la incorporació a aquesta.

Les renúncies dels aspirants s’han de presentar per escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

A l’annex 2 es fan públiques les llistes dels funcionaris de carrera del cos de mestres i del cos de professors d’ensenyament secundari que han adquirit una nova especialitat a l’haver estat seleccionats en el procediment d’adquisició de noves especialitats.

Presentació de documents dels aspirants seleccionats

PDF - 580.9 kB

A partir de l’endemà de la publicació de la llista d’aspirants seleccionats al DOGC s’obre un termini de vint dies naturals (del 14 de juliol al 2 d’agost de 2018) perquè els aspirants presentin, als serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona, els documents següents:

1. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificat acadèmic original o fotocòpia compulsada acreditativa d’haver fet tots els estudis necessaris per a l’expedició, amb indicació de l’any de finalització.

En el cas de presentar el certificat acadèmic dels estudis realitzats, s’hi ha d’adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acredita el pagament dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar-hi l’homologació corresponent o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.

No cal que es presenti aquesta documentació si ja s’ha lliurat anteriorment al Departament d’Ensenyament i consta al registre informàtic de personal docent.

2. Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes del procediment d’ingrés lliure i de reserva per aspirants amb discapacitat, fotocòpia compulsada que acrediti tenir el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes.

Els aspirants que no tenen aquest títol oficial de màster han d’acreditar documentalment que tenen alguns dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.2.b.

No cal que es presenti aquesta documentació si ja s’ha lliurat anteriorment al Departament d’Ensenyament i consta al registre informàtic de personal docent.

3. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o un altre document que n’acrediti la nacionalitat.

Els nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o d’algun dels Estats als quals és d’aplicació la lliure circulació de treballadors, han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o una fotocòpia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

En el cas dels aspirants de l’Estat espanyol, aquesta fotocòpia es pot substituir per l’autorització al Departament d’Ensenyament perquè pugui consultar telemàticament les dades d’identitat.

Els aspirants que siguin familiars d’un nacional d’un estat membre de la Unió Europea o d’algun dels Estats als quals és d’aplicació la lliure circulació de treballadors, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

4. Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d’atenció primària.

PDF - 543.3 kB

5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d’estar inhabilitat per exercir les funcions públiques.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que els impossibiliti accedir a la funció pública a l’estat d’origen, segons model que consta a l’annex 8 de la resolució de convocatòria.

PDF - 1.5 MB

6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones. Aquesta declaració conté una autorització expressa perquè l’Administració en pugui comprovar la veracitat.

Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals, expedit per les autoritats del país d’origen o d’on siguin nacionals, respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans.

7. Els aspirants que hagin manifestat la condició de persones amb discapacitat, que no hagin participat en la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball, han de presentar el dictamen que s’esmenta a la base 2.3.2 de la resolució de convocatòria.

PDF - 1.2 MB

8. Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d’Ensenyament. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona on l’aspirant es destini durant el curs 2018-2019.

Funcionaris de carrera

Els aspirants que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, només han de presentar una fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació o altre document acreditatiu de la nacionalitat, sempre que la resta de documentació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament.

En els cas d’aspirants de l’Estat espanyol, aquesta fotocòpia es pot substituir per l’autorització al Departament d’Ensenyament perquè en pugui consultar telemàticament les dades d’identitat.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Adjudicacions d’estiu Informacions Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid