Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


La grip i altres supòsits d’incapacitat temporal amb 100% de retribució
Modificació del règim de millores de la prestació econòmica per incapacitat temporal (IT)
Menéame

DECRET LLEI 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

PDF - 1.3 MB

Per cobrar el 100% de les retribucions cal que la baixa identifiqui un motiu reconegut (informe mèdic) i omplir i entregar una Sol·licitud de millora del complement per incapacitat temporal per circumstàncies excepcionals.

cateterismes i altres similars, entre molts altres supòsits.

Supòsits actuals que ja suposaven cobrar el 100%

  • IT que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’iniciï de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic. Els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i deriven dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis dels sistema nacional de salut.
  • IT derivades de processos oncològics.
  • IT treballadores embarassades i víctimes de violència de gènere.

Nous supòsits que suposen cobrar el 100%, fruit del nou Acord

  • IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida o el període de lactància, encara que no donin lloc a una situació de risc durant l’embaràs o lactància.
  • IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.
  • IT derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars.
  • IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
  • IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria (recollides a l’Annex I RD 1148/2011, de 29 de juliol). També s’inclouen en aquest apartat les cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els Annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 de desembre.

El Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, ja va identificar dos supòsits excepcionals dels processos d’incapacitat temporal, el de les empleades públiques embarassades i el del personal víctima de situacions de violència de gènere.

Posteriorment, mitjançant el Decret llei 2/2013 s’han ampliat els supòsits als empleats públics en situació d’incapacitat temporal com a conseqüència d’hospitalització, intervenció quirúrgica o processos oncològics.

Aquesta nova resolució amplia els supòsits de complement fins al cent per cent de les retribucions en situacions d’incapacitat temporal. Alguns d’aquests nous supòsits tenen com a finalitat la protecció de la salut de la dona en situacions especialment vulnerables, com la situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, o la situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica. Així mateix, es protegeix la situació del personal amb discapacitat, en concret, quan es trobi en la situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%. Es recull, així mateix, la situació d’incapacitat temporal derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars. I, finalment, s’amplien els supòsits de malalties considerats especialment greus més enllà dels processos oncològics, incloent una relació de malalties que tenen el tractament de malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria.

Aquest Decret llei es presenta en un únic article que recull la modificació de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. En concret, mitjançant aquest article únic es modifiquen els paràgrafs segon i tercer de l’apartat 1.a) de la disposició addicional sisena.

El segon paràgraf recull els nous supòsits excepcionals que permeten la percepció d’un complement de millora retributiva fins al cent per cent de les retribucions i una refosa de tots els supòsits mitjançant una enumeració ordenada.

Finalment, la disposició transitòria preveu, en relació amb els supòsits nous, que quan el procés patològic hagi tingut origen en situacions d’incapacitat anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei derivades d’aquests supòsits nous, aquestes situacions donen dret que es reconegui el complement fins al cent per cent de les retribucions, si bé amb efectes econòmics a partir de la vigència del Decret llei i sense que es reconeguin efectes retroactius.

La prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat, en els supòsits següents:

1. La situació d’incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades, encara que no doni lloc a una situació de risc durant l’embaràs.

2. La situació d’incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere.

3. La situació d’incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així com la derivada de processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut.

4. La situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant la lactància.

5. La situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%.

6. La situació d’incapacitat temporal derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars.

7. La situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.

8. La situació d’incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria. S’inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides a l’annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el Sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s’inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica. (Mirar relació més avall).

La documentació mèdica o sobre la situació personal de violència de gènere aportada per les persones interessades és confidencial i l’Administració o organisme o ens competent s’ha de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, un cop s’acrediti per la persona interessada i es faci constar per la unitat de gestió corresponent que es compleixen els requisits per tenir dret a l’obtenció de les millores establertes normativament, s’ha de retornar a la persona interessada la documentació aportada. Les dades mèdiques relatives als motius concrets de la incapacitat temporal no s’han d’inscriure ni registrar en cap base de dades. Les persones que intervenen en la tramitació del procediment de reconeixement de millores voluntàries tenen el deure de guardar secret.

Disposició transitòria

Quan la situació d’incapacitat temporal s’hagi iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, i pel que fa als nous supòsits excepcionals, els empleats públics tindran dret al reconeixement del complement fins al cent per cent de les retribucions a partir de la data en què entri en vigor el Decret llei.

Relació annex 1 i 3 Reial decret 2210/1995

ANEXO I. Lista de enfermedades de declaración obligatoria

1. Botulismo.
2. Brucelosis.
3. Cólera.
4. Difteria.
5. Disentería.
6. Enfermedad Meningocócica.
7. Fiebre amarilla.
8. Fiebres tifoidea y paratifoidea.
9. Gripe.

10. Hepatitis A.
11. Hepatitis B.
12. Hepatitis víricas, otras.
13. Infección gonocócica.
14. Legionelosis.
15. Lepra.
16. Meningitis tuberculosa.
17. Paludismo.
18. Parotiditis.
19. Peste.
20. Poliomielitis.
21. Rabia.
22. Rubeola.
23. Rubeola congénita.
24. Sarampión.
25. Sífilis.
26. Sífilis congénita.
27. Tétanos.
28. Tétanos neonatal.
29. Tifus exantemático.
30. Tos Ferina.
31. Triquinosis.
32. Tuberculosis respiratoria.
33. Varicela.

ANEXO III. Enfermedades endémicas de ámbito regional

1. Carbunco
2. F. Recurrente por Garrapatas.
3. F. Exantemática Mediterránea.
4. Hidatidosis.
5. Leishmaniasis.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid