Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Adjudicacions provisionals d’estiu 2017-2018
dimecres 28 de juny de 2017 - Visites: 0
Tràmits i processos del Departament
Menéame

Accés a l’aplicatiu

PDF - 1.1 MB

Resum de la RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig DOGC Núm. 7369 - 15.5.2017. Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2017-2018.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2017 i finalitzaran el 31 d’agost de 2018, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

A TENIR EN COMPTE

☞ Estan obligats a participar:

 • Funcionariat de carrera que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes 1-9-2017. Pot ser destinat d’ofici a qualsevol centre de Catalunya (excepte professorat suprimit).
 • Professorat que ha superat el procés selectiu (Opos 2017), que només podrà optar a llocs del cos i especialitat que ha aprovat. Pot ser destinat d’ofici a qualsevol centre Catalunya.
 • Acollits a l’article 25 d’adaptació del lloc de treball.
 • Reingressats i propietaris provisionals (PP) . Si aquests col·lectius (excepte acollits a art. 25) no presenten sol·licitud, se’ls assignarà D’OFICI una destinació provisional pel proper curs.
 • Professorat interí amb serveis prestats. Poden ser destinats d’ofici.

☞ Pot participar amb caràcter voluntari:

Professorat amb destinació definitiva que demana comissió de serveis. No hi ha destinació d’ofici.

☞ No pot participar

El professorat que ja té destinació provisional per al curs 2017-18 amb càrrec directiu, lloc de treball singular a centre amb PAC, serveis educatius..., on haurà de romandre, excepte en els casos de: canvi cos, supressió lloc de treball, petició raonada, ...

Quan i com fer la sol·licitud?

Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017.
Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017.
Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny de 2017. La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona
Seleccionats/des per oposició: des del 26 de juny fins al 3 de juliol.
Propostes de les direccions dels centres: del 15 al 28 de juny de 2017.
El professorat que perdi la seva destinació definitiva amb posterioritat al 12 de juny pot participar a les adjudicacions d’estiu emplenant manualment la sol·licitud i lliurant-la al servei territorial corresponent en un termini de 10 dies des de la comunicació de la seva nova situació administrativa

☞ Només es podrà presentar una única sol·licitud a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament (la sol·licitud es considerarà presentada després de fer un clic en el botó d’enviar). Es podrà anul·lar i trametre una altra, sempre dins del termini.
☞ Es poden demanar un màxim de 18 especialitats reconegudes.
Interins: han de fer un mínim de 30 peticions a jornada completa (màxim 60) o 10 si son a mitja jornada. Voluntari posar comarques si s’han posat les 30 mínimes.

Quan sabrem el resultat de l’adjudicació?

 • La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2017. S’obrirà un termini de tres dies per presentar reclamacions.
 • La resolució definitiva es farà pública durant el mes de juliol 2017 (segurament a la 2ª quinzena)
 • Es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes.
 • Durada de l’adjudicació (vacant). Les destinacions són irrenunciables.Tenen efecte des de l’1 de setembre 2017 i finalitzen el 31 d’agost de 2018. ATENCIÓ!! Professorat interí amb llicència per infantament o de baixa, els “efectes administratius” seran els del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre.

Prioritat i fases en l’adjudicació de vacants

a) Procediment previ

Abans de resoldre el procediment general d’adjudicacions d’estiu el Departament assignarà les vacants: EAP, CRP, CREDA, CREDV, LIC, aules hospitalàries i llocs dependents del Departament de Justícia i del Departament de Benestar Social i Família a proposta dels Serveis Territorials, programes de formació i inserció, nous cicles formatius i centres de nova posada en funcionament . Si aquestes propostes recauen en personal interí aquest haurà d’acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball. També s’inclouen els funcionaris que s’acollin a l’article 25 (riscos laborals) quan comporti canvi d’especialitat en el mateix centre amb destinació definitiva.

b) Procediment general en fases i subfases (Punt 5 del DOGC)

Fases per a funcionariat de carrera

Fase 1: Propostes de les direccions

-* Subfase 1.1 Per exercir un càrrec directiu.
-* Subfase 1.2 Per ocupar llocs específics estructurals i de centres ubicats en entorns desfavorits.

  • 1.2.1.Estructurals (s’inclouen propostes de les direccions d’aules i centres de formació de persones adultes)-.
  • 1.2.2 Llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat.

-* Subfase 1.3 Llocs de treball específics temporals.
• AAP - Aula d’acollida (escoles)
• ADC - Aula d’acollida (instituts)
• SFP - Llocs de formació professional bàsica
• UEE - Unitats de suport d’educació especial (escoles)
• UES - Unitats de suport d’educació especial (instituts)
• UAL - Unitat d’audició i llenguatge amb llenguatge de signes
• ALS - Llocs d’audició i llenguatge a instituts amb concentració d’alumnat sord
• IFE - Llocs d’itineraris formatius específics
• AIS - Aules integrals de suport
• Llocs de programes de formació i inserció i de transició al treball

Fase 2: Professorat que ha perdut la destinació definitiva

A aquesta fase tindran preferència per continuar com a provisional al centre de destinació del passat curs o ser destinat al centre on va perdre la definitiva. També per a obtenir destinació provisional als centres de la localitat i zona on s’ha perdut la definitiva.

Ordre de prioritat del professorat afectat per la PÈRDUA DE DESTINACIÓ DEFINITIVA per supressió del seu lloc de treball, anar a l’ enllaç: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig

Fase 3: Propostes de continuïtat de la direcció

Funcionaris de carrera i en pràctiques. Per tal de mantenir la mateixa destinació provisional del curs 2016-76. Només per a llocs de treball ordinari. La proposta permet informar fins a un màxim de 3 llocs per docent, de les especialitats reconegudes, en l’ordre que determini la direcció.

Fase 4: Professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (adaptació del lloc de treball) S’ha de presentar sol·licitud davant el Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Fase 5: Elecció i ofici del professorat

1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc
2. Professorat que ha de tenir destinació provisional en data 1.9.2017 i no participa en la fase 4.
3. Professorat que sol·licita comissió de serveis i no participa en la fase 4
4. Professorat que ha superat el procediment selectiu de 2017

Fases per al personal interí

Fase 6: Propostes de les direccions de professorat interí.

Les formalitzen les direccions a personal interí que ha treballat un mínim de 4 mesos al centre i amb el requisit d’haver prestat serveis a la borsa un mínim de 12 mesos. Quan l’interí/na no hagi estat destinat al centre, la direcció podrà realitzar una entrevista, que es realitzarà del 22 al 28 de juny.

 • Subfase 6.1: Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres de provisió específica:
  • 6.1.1 Llocs específics estructurals i aules i centres de formació de persones adultes.
  • 6.1.2 Llocs ordinaris de centres de màxima complexitat.
 • Subfase 6.2: Propostes per a ocupar llocs específics temporals.

Fase 7: Propostes de continuïtat de la direcció per tal de romandre al mateix centre.

Només llocs Ordinaris. Cal haver treballat al centre el curs 2016-2017 ocupant vacant un mínim de 4 mesos i tenir 12 mesos de serveis a la borsa. Es poden proposar fins a 3 llocs de treball per persona. La direcció haurà de fixar l’ordre.

Fase 8: Destinacions per a personal interí que acrediti la condició legal de discapacitat. Art. 25

Fase 9: Fase d’elecció: Com a mínim 30 peticions a llocs de jornada complerta i 10 a llocs a ½ jornada (segons priorització feta en omplir la sol·licitud individual de destinació).

MÉS RETALLADES I MÉS GESTIÓ A L’ESTIL DE LA PRIVADA

Massa poc temps després de la foto entre el Departament i els sindicats que signaven l’acord amb les “millores” pel curs vinent i desconvocaven la vaga del 9F, ens trobem amb una resolució d’adjudicacions provisionals a on les novetats, lluny de ser positives, són noves retallades de drets i de condicions laborals dels i de les docents interines i substitutes i mesures que pretenen avançar cap a un model de gestió dels centres públics al més pur estil de la privada.

El personal interí, a més de l’obligació de participar i de demanar 10 ó 30 centres (per mitja jornada o jornada sencera respectivament) pot ser destinat d’ofici i ja no podrà congelar el seu número a la borsa per tenir una altra feina. És a dir, el Departament obliga a la plena disponibilitat però sense oferir cap estabilitat als i a les treballadores.

La base 11 de la resolució diu que els i les interines que l’1 de setembre estiguin de baixa o permís no seran donades d’alta laboral fins la data de la seva reincorporació al centre amb els perjudicis a nivell de cotitzacions, antiguitat, triennis, etc, que això suposa. El Departament al·lega que aquesta mesura només afectarà al personal que no hagi tingut un nomenament fins 31 agost 2017 (vacant), ocupi plaça en una província diferent (o passi de Consorci a una altre ST o a l’inrevés) o hagi modificat la seva dedicació (entre sencera i mitja). Es tracta d’una retallada inadmissible en qualsevol cas que ataca injustificadament als i a les treballadores que es troben en una situació més vulnerable i que suposa un altre exemple de discriminació de gènere atès que afectarà especialment a companyes que tinguin el permís de maternitat.

Una altra novetat és el procediment amb requisit d’entrevista per ocupar llocs de treball específics o llocs ordinaris en centres de màxima complexitat (quan no siguin propostes de continuïtat de docents que hagin estat 4 mesos el curs anterior). El Departament publicarà aquestes places, els aspirants enviaran disponibilitat (poden adjuntar currículum) i la direcció escollirà a qui entrevista i a qui no amb un mínim d’una entrevista si hi ha un o dos candidats i de dues entrevistes si n’hi ha més, i escollirà la persona que consideri. Aquesta mesura, segurament la més evident de les imposades fins ara pel que fa a la selecció del personal a dit, és un pas més cap a la gestió dels centres públics seguint el model de la privada i ja és pràcticament igual al procés selectiu de les empreses, fent el Departament el paper d’ETT.

Els Governs de la Generalitat i de l’Estat continuen amb la voluntat de privatitzar a base de retallades i d’avançar cap a models de gestió privada. Però com mostren els canvis als darrers Pressupostos de Catalunya, són més vulnerables a la mobilització que els anteriors governs de majories absolutes. Lluitant podem revertir aquestes mesures i la resta de retallades que encara patim. Però cal l’organització i la participació del màxim de treballadores i de treballadors per fer-ho possible.

Informacions, consultes, dubtes

☞ Portal Atri ☞ Sindicat CGT: 93 310 33 62
☞ Gestió de personal Docent dels Serveis Territorials o al Consorci de Barcelona.

Comparteix
 Convertir a ebook
Documents adjunts

Etiquetes
Adjudicacions d’estiu Informacions Interinatges i substitucions L’Esquerda Mobilitzacions Sectors


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid