Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


[Instruccions] Adjudicacions d’estiu 17-18. Terminis i novetats
dimarts 16 de maig de 2017 - Visites: 0
Tràmits i processos del Departament
Menéame

PDF - 702.9 kB

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2017-2018.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2017 i finalitzaran el 31 d’agost de 2018, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Terminis

 • Presentació de sol·licituds (personal interí): 16 a 29 de maig de 2017 - Accés a la sol·licitud
 • Presentació de sol·licituds (funcionaris de carrera): 30 de maig a 12 de juny
 • Presentació de sol·licituds (professors acollits a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals): 23 de maig a 9 de juny de 2017
 • Presentació de sol·licituds (professors que ha superat el procés selectiu): 26 de juny a 3 de juliol de 2017
 • Propostes de les direccions dels centres: 15 a 28 de juny de 2017
 • Publicació de la resolució provisional de destinacions: juliol de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: 3 dies a partir de la publicació de la resolució provisional
 • Publicació de la resolució definitiva de destinacions: juliol de 2017

Principals novetats i nous criteris

 • Apareix com a nou col·lectiu el personal que ha superat el procés selectiu de 2017. Quedarà sense efectes la seva sol·licitud anterior i haurà de fer una de nova del 26 de juny al 3 de juliol de 2017.
 • S’inclou en l’adjudicació prèvia la provisió de llocs referits a escola inclusiva (IFE i AIS) i Programes de formació professional (PFI-PQPI; PTT).
 • Participació forçosa del PERSONAL INTERÍ (30 peticiona a llocs de jornada completa i 10 a llocs a mitja jornada).
 • El personal interí pot demanar especialitats docents que tingui reconegudes malgrat no constin demanades a la borsa.
 • El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional malgrat no li consti acreditat a l’aplicatiu en el moment de formalitzar la sol·licitud. Per obtenir destinació en aquests llocs sí serà imprescindible que l’acreditació del perfil professional consti en el registre en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions.
 • S’inicia un procediment amb REQUISIT D’ENTREVISTA per ocupar llocs de treball específics o ordinaris en centres de màxima complexitat (quan no siguin propostes de continuïtat de docents que hagin estat 4 mesos el curs anterior). El Departament publicarà aquestes places, els aspirants enviaran disponibilitat (podent adjuntar currículum) i la direcció escollirà a qui entrevista amb un mínim d’una entrevista si hi ha un o dos candidats i de dues entrevistes si n’hi ha més.
 • No s’adjudicarà destinació a llocs de treball ordinaris en CMC (màxima complexitat) en la fase d’ofici ni a partir de peticions col·lectives de municipi, zona o comarca.
 • El personal interí no podrà sol·licitar desistiment de participació a la fase d’elecció si consta com “disponible” a la borsa.
 • Es modifica la presa de possessió de les persones interines amb llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal a 1.9.2017. mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018, i els efectes administratius seran els del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre.

Els efectes admnistratius afectaran a l’alta seguretat social.

Aquesta mesura no afectarà a les persones interines que compleixin aquests requisits (qüestió que es portarà a la Mesa Sectorial i necessitarà una modificació de la Resolució):

 • Nomenament fins el 31 agost 2017 (vacant).
 • Que la destinació anterior i posterior sigui dins la mateixa província (tret del Consorci d’Educació de BCN, que té un número de patronal diferent de la resta dels cinc serveis territorials de la província)
 • Que la vacant sigui amb el mateix tipus de jornada
 • [S’ha suprimit la possibilitat de congelar el número de la borsa per tenir una altre treball. ​Fins al 23 de juny: sol·licitud de congelació del número de la borsa.]

Preguntes freqüents

Participació obligatòria

Estan obligats a participar en aquest procediment els professors funcionaris de carrera, en servei actiu, que no tenen destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2017, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2017-2018 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També estan obligats a participar en aquest procediment els professors que han superat el procés selectiu de 2017, excepte que tinguin concedit l’ajornament de la fase de pràctiques per al curs 2017-2018.

Així mateix, els professors interins amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d’Ensenyament estan obligats a participar en la fase d’elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d’adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa o a llocs de mitja dedicació.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari poden participar els professors que amb efectes d’1 de setembre de 2017 sol·licitin, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

Llocs que s’adjudiquen

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professors funcionaris amb destinació definitiva, o per professors amb nomenament vigent a 1 de setembre del 2017, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs resultes que es produeixin en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs a mitja dedicació únicament a professors interins.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.

Acreditació de perfils professionals

L’acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

Abans del dia 20 de maig, es publicarà al Portal de centres el calendari, els models, el procediment i els criteris d’un nou procés d’acreditació de perfils professionals als efectes d’obtenir destinació provisional per al curs 2017-2018.

Propostes d’adjudicació formalitzades per les direccions dels centres.

D’acord amb els articles 26 i 27 del Decret de Plantilles, les diferents modalitats de propostes de les direccions dels centres previstes en la base anterior, han de ser degudament motivades i amb la valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre, i amb la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de reunir els requisits per ocupar el lloc de treball i es tindran en compte, entre altres criteris, l’experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat, s’entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2016-2017 han exercit un mínim de quatre mesos al mateix centre (si el docent és interí, ha de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis). En cas contrari...

 1. Les direccions comunicaran les vacants abans del dia 14 de juny de 2017.
 2. Cada SSTT farà pública aquesta llista el dia 15 de juny de 2017 a la seva web
 3. El professorat funcionari i/o interí podrà fer arribar entre els dies 16 i 20 de juny un document escrit manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. També podrà adjuntar el seu currículum i facilitar la seva adreça electrònica.
 4. Es podrà optar per un màxim de quatre centres i, en el cas d’optar a llocs de treball específics necessàriament haurà de tenir acreditat el perfil professional.
 5. En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar.
 6. El dia 21 de juny de 2017, les direccions dels centres afectats convocaran (indicant dia, hora i lloc acordats) als docents que ha decidit entrevistar.
 7. La direcció farà una o dues entrevistes entre els dies 22 i 28 de juny de 2017
 8. Si no es tria a cap candidat el lloc serà proveït en la fase d’elecció tret que la direcció acabi formulant proposta d’un docent ja destinat al centre el curs 16-17.

Les propostes de les direccions

a) Càrrecs directius (fase 1.1)
b) Llocs específics amb perfil professional (fases 1.2.1, 6.1.1)
c) Llocs ordinaris en centres de màxima complexitat (fases 1.2.2, 6.1.2)
d) llocs específics temporals (fases 1.3, 6.2)
e) Propostes de continuïtat en llocs ordinaris del personal funcionari i interí (fases 3 i 7)

f) No continuïtat

D’acord amb els articles 26.5 i 27.4 del Decret de Plantilles la direcció d’un centre educatiu públic pot proposar la no continuïtat al mateix centre d’un/a funcionari/ària de carrera, en pràctiques o interí , mitjançant una proposta degudament raonada, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè hagi quedat acreditada la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball.

La persona afectada disposarà de cinc dies hàbils per presentar al·legacions contra la proposta de no continuïtat des que s’ha realitzat el tràmit d’audiència.

Previ informe de la Inspecció, SSTT resol sobre la proposta.

Quan l’inici del procediment de no continuïtat afecti a un/a funcionari/ària de carrera i l’esmentat inici li sigui comunicat amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds individuals, podrà presentar sol·licitud individual de destinació per la fase d’elecció, en els cinc dies hàbils següents a l’esmentada comunicació, al registre dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona, segons li correspongui. En cas que hagués presentat sol·licitud dins del termini, quedarà sense efecte per aquesta nova sol·licitud.

Resolució ENS/1005/2017, de 8 de maig
per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. (DOGC núm. 7369, de 15.5.2017)

Comparteix
 Convertir a ebook
Documents adjunts

Etiquetes
Adjudicacions d’estiu Informacions Interinatges i substitucions Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid