Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Accés al cos d’inspectors d’educació
dimecres 19 d'abril de 2017 - Visites: 0
Oposicions 2017
Menéame

El Departament d’Ensenyament publica una convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació de 40 places, per cobrir vacants en l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar la sol·licitud és del 7 d’abril al 2 de maig de 2017.

Per accedir a aquest cos és requisit indispensable pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent i, per tant, la convocatòria va adreçada només als aspirants que són funcionaris de carrera d’un cos docent.

Convocatòria

Temari

Web del Departament

El procediment selectiu està previst que comenci la primera quinzena de juny de 2017, amb les proves de coneixements de català i de castellà.

El mateix dia que es fan les proves de llengües es fa pública la qualificació corresponent al tauler d’anuncis de la seu de cada un dels tribunals; l’endemà al matí es fa l’acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’inicia la fase d’oposició.

Almenys una setmana abans de l’inici de les proves, la comissió de selecció publica en els taulers d’anuncis on se celebra el procés selectiu (i en aquest web) els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició.

Terminis

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 7 d’abril al 2 de maig de 2017.
 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: previst per a la primera quinzena de maig de 2017.
 • Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos: previst per la darrera setmana de maig de 2017.
 • Inici del procediment selectiu: previst per a la primera quinzena de juny de 2017.
 • Realització de la part segona de la prova: previst per a la primera quinzena de setembre de 2017.

Requisits generals

 • Ser espanyol, o nacional d’altres estats membres de la Unió Europea o nacional d’algun Estat al qual sigui aplicable la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de treballadors i la norma que es dicti per a seva incorporació a l’ordenament jurídic espanyol. També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
 • No excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos d’inspectors d’educació.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 • Les persones aspirants amb nacionalitat no espanyola que participin i s’acullin al que estableix el punt 1 d’aquest apartat han d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.
 • No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què es refereix aquesta convocatòria.

Requisits específics

Tenir el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau corresponent o títol equivalent.

Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent.

Acreditar una antiguitat mínima de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència docent de la mateixa durada. A aquests efectes, s’entén com experiència docent la prestació de serveis de docència directa amb l’alumnat d’un centre i les activitats desenvolupades per personal docent en serveis i programes educatius i en altres unitats de l’Administració educativa.

Acreditar el coneixement de la llengua catalana, d’acord amb l’establert al Decret 244/1991, de 28 d’octubre.

Comparteix
 Convertir a ebook
Documents adjunts

Etiquetes
Informacions Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid