Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Obertura de la borsa de treball de personal docent pels centres municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
dissabte 15 d'abril de 2017 - Visites: 0
Borsa de treball. Curs 2016-17
Menéame

Del 6 al 28 d’abril de 2017. Cal presentar la sol·licitud i el currículum vitae acompanyat de la documentació justificativa dels requisits.

Web borsa de treball dels centres de l’Ajuntament de Barcelona
Convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Cal presentar la sol·licitud i el currículum vitae acompanyat de la documentació justificativa dels requisits exigits, a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.

La Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha resolt aprovar amb data 27 de març de 2017, la convocatòria, i les bases específiques que han de regir-la, del procés selectiu per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel CEB.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud i el currículum vitae acompanyat de la documentació justificativa dels requisits exigits, a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.

Excepcionalment, el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es poden acreditar fins a la data d’inici del curs 2017-2018, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l’obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.

Les bases específiques són les que s’adjunten a continuació, Bases específiques que han de regir la convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

Resum. Mirar la Gaseta municipal núm. 01 - 30/03/2017.

Especialitats convocades

Mestre/a
: PAN Anglès - PMU Música - PEF Educació Física- ALL Audició i llenguatge - ALL Audició i llenguatge amb el següent perfil professional: Coneixements avançats i experiència en llengua de signes - EES Pedagogia terapèutica amb el següent perfil professional:
- Llocs de treball als centres d’educació especial La Ginesta i Vil·la Joana,
específics per a l’atenció d’infants i adolescents amb diferents patologies
psíquiques, afectats per autisme, psicosi i patologia límit.
- Experiència de treball, en l’àmbit escolar ordinari o d’educació especial,
com a docent i/o en tasques d’educador/a, amb aquesta tipologia
d’alumnat .
- Capacitat de treball en equip i en xarxa.
- Es valorarà la experiència en l’àmbit clínic.
- Formació específica en relació als trastorns de l’espectre autista, trastorn
mental i de la conducta i experiència de treball amb aquest alumnat.

Professor/a d’Ensenyament secundari
: AN Anglès - LC Llengua i Literatura Catalana - LE Llengua i literatura espanyola - ECO Economia - FI Filosofia - FQ Física i química - MA Matemàtiques - PSI Orientació educativa - PSI Orientació educativa amb el següent perfil professional:
- Titulació de psicologia o psicopedagogia
- Experiència de treball en l’àmbit escolar ordinari o d’educació especial,
com a docent i/o en tasques d’assessorament psicopedagògic.
- Formació específica en relació als trastorns de l’espectre autista, trastorn
mental i de la conducta i experiència de treball amb aquest alumnat.
- Capacitat de treball en equip i en xarxa. Capacitat de lideratge.
- Es valorarà la experiència en el treball clínic, amb famílies i coordinació
d’equips.

TEC Tecnologia - 502 Anàlisi i química industrial - 520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell amb el següent perfil
professional:
- Enginyer tèxtil amb experiència en el camp de la producció tèxtil:
processos de confecció, organització de la producció, gestió de la
qualitat, prevenció de riscos laborals i gestió mediambiental; fitxes
tècniques i habilitats de disseny (color, dibuix en pla i algun programa
vectorial de dibuix).
524 Sistemes electrònics - 525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Professor/a Tècnic/a de Formació Professional
: 602 Equips electrònics - 605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids - 606 Instal·lacions electrotècniques - 608 Laboratori - 611 Mecanització i manteniment de màquines - 613 Oficina de projecte de fabricació mecànica - 616 Operacions i equips de producció agrària amb el següent perfil
professional:
- Jardiners amb experiència en jardineria pràctica (instal·lació i
manteniment de jardins) i/o experiència en organització i dinamització
d’activitats per a joves (monitoratge en lleure, educació no formal,
voluntariat, ...)
- Capacitat per atendre persones amb necessitats educatives especials de
tipus social o cognitiu.

617 Patronatge i confecció amb el següent perfil professional:
- Confeccionista, prendre mides i fer patrons de totes les dificultats,
ensenyar a l’alumnat les tècniques de confecció a mida i confecció
industrial i l’ús de la maquinària indicada.
- Especialista en vestuari d’espectacles: tintura i ambientació de teixits.

Professor/a d’Arts plàstiques i disseny
712 Disseny gràfic - 713 Disseny tèxtil - 718 Ceràmica i vidre - 721 Vídeo i mitjans audiovisuals - 722 Mitjans informàtics

Mestre/a de Taller d’Arts plàstiques i disseny
809 Modelisme i maquetisme - 813 Tècniques ceràmiques - 815 Tècniques joieria i bijuteria - 818 Tècniques de metall - 820 Tècniques tèxtils

Requisits dels candidats

Per formar part de la borsa de treball les persones interessades han de complir necessàriament els requisits següents:

a) Ser espanyol, o nacional d’altres estats membres de la Unió Europea o nacional d’altres estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d’edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent. Disseny gràfic Disseny tèxtil Ceràmica i vidre Vídeo i mitjans audiovisuals Mitjans informàtics Modelisme i maquetisme Tècniques ceràmiques Tècniques joieria i bijuteria Tècniques de metall Tècniques tèxtils

d) No haver estat separat mitjançat expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. Els candidats amb nacionalitat no espanyola hauran d’acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l’ingrés a les respectives categories de funcionaris: Mestres: titulació de mestre o títol de Grau corresponent. Professors d’ensenyament secundari i professors d’arts plàstiques i disseny: titulació de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat, grau o equivalent a efectes de docència, d’acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. Professors tècnics de formació professional i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: titulació de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, grau o equivalent a efectes de docència d’acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial decret 276/2007 de 23 de febrer.

f) Per a les especialitats de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional estar en possessió del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent, d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l’ensenyament d’idiomes. Els certificats d’aptitud pedagògica (CAP), els títols d’especialització didàctica i els certificats de qualificació pedagògica (CQP) obtinguts abans de l’1 d’octubre de 2009 acrediten la formació pedagògica i didàctica.

Quedaran exempts d’aquest requisit els qui acreditin haver prestat serveis docents abans de l’1 d’octubre de 2009 durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant dotze mesos exercits en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats en els nivells d’ESO, batxillerat o formació professional. Així mateix, estan exempts d’aquest requisit els candidats que posseeixin el títol de mestre, diplomat en professorat d’educació general bàsica, mestre d’ensenyament primari, els que estiguin en possessió de les llicenciatures en pedagogia, psicopedagogia, ciències de l’activitat física i de l’esport (itinerari educació), del títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general), o del títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa), llicenciatura o titulació equivalent que inclogui un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica , llicenciatura en psicologia de l’educació, llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa, llicenciatura en psicologia evolutiva i de l’educació, 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat), o Màster de Psicopedagogia en el cas que es vulgui optar a impartir l’especialitat d’ Orientació Educativa(PSI), sempre que s’hagin obtingut abans de l’1 d’octubre de 2009.

Les persones de les especialitats de professors tècnics de formació professional que tenen titulació equivalent a efectes de docència han de tenir un certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis universitaris de màster.

Estan exemptes d’aquest requisit les persones que abans de l’1 de setembre del 2014 van impartir docència a l’ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus. Fins que no es desenvolupi la reglamentació corresponent, aquest requisit no s’exigeix per impartir especialitats de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Educació i Universitats, i l’Ordre VCP/491/2009,de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística i l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, que la modifica. h) No ser funcionari de carrera o en pràctiques de la categoria a la qual es pretén accedir.

i) Tenir la capacitació corresponent per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat que requereixi el lloc de treball que s’hagi d’ocupar, d’acord amb la taula de titulacions publicada a la pàgina d’Internet del Departament d’Ensenyament.

j) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans, d’acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

Documentació acreditativa dels requisits Documentació justificativa dels requisits

1. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, s’ha de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si no, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels casos el document acreditatiu ha de ser vigent.

2. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar l’expedient acadèmic dels estudis realitzats, s’hi ha d’adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d’expedició del títol. Si la titulació ha estat obtinguda a l’estranger, cal adjuntar l’homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials. Si la titulació ha estat obtinguda a la Unió Europea també es pot acreditar mitjançant la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió de mestre o de professor d’educació secundària d’acord amb el que estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, A la credencial expedida pel Ministeri d’Educació haurà de constar expressament l’especialitat que pot impartir.

3. Per als professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster o certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre i l’Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l’ensenyament d’idiomes o del document que acrediti l’exempció d’aquest requisit. Quan en substitució del títol de màster s’al·legui experiència docent efectiva, aquest fet s’ha d’acreditar mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d’un centre públic. Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat, l’esmentada certificació ha de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació, o pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d’altre col·legi professional, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d’acord amb els seus estatuts. En tots els casos haurà de constar el nivell en el qual s’han prestat serveis. En els supòsits que s’acreditin els 80 o 180 crèdits caldrà una certificació emesa per la Universitat. Aquelles persones que, pel fet de tenir una titulació equivalent als efectes de docència per impartir ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista), no poden accedir als estudis de màster, han de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent. Si la convocatòria preveu que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent es pot acreditar fins a la data d’inici del curs, cal presentar el full de matrícula corresponent o certificació acreditativa de que s’està cursant aquesta formació.

4. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ( està en la sol·licitud d’inscripció). Els candidats que no posseeixen la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública al seu estat d’origen.

5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració. Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

7. Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció pública docent. Aquest certificat s’haurà de presentar en el moment del primer nomenament.

Procediment

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació aportada pels candidats i revisada la valoració dels mèrits al·legats, es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos. Un cop publicada s’establirà un període de 10 dies hàbils, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que creguin oportunes. Finalitzat el termini per a la subsanació de la llista provisional, es publicaran les llistes definitives de les persones admeses i excloses.

Amb la publicació de la llista definitiva s’entenen resoltes, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la llista provisional i es consideren efectuades les notificacions als interessats.

Per tal de garantir la capacitació per impartir determinades especialitats, en funció dels perfils professionals requerits, podrà establir-se la realització d’una prova i/o entrevista, que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar la vacant o realitzar la substitució. La prova versarà sobre aspectes científics, tècnics, pràctics i pedagògics propis de l’especialitat i el perfil professional convocat. L’entrevista versarà sobre aspectes relatius a la formació, experiència professional i competències didàctiques. Prova i entrevista es valoraran conjuntament com Apte o No apte, i aquests últims seran exclosos de la borsa en aquesta especialitat.

En el cas que al moment de procedir a l’ordenació dels aspirants segons la puntuació total obtinguda es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:

a) Major puntuació als apartats del barem de mèrits, per l’ordre en què aquests figuren al barem de l’annex I.

b) Major puntuació als subapartats del barem de mèrits, per l’ordre en què aquests figuren al barem de l’annex I.

c) Major edat. Tota la informació del procés, convocatòria, procediment, sol·licitud es troba publicada en el web del Consorci d’Educació de Barcelona www.edubcn.cat .

El fet que no s’accepti un nomenament a jornada completa, si no s’aporta una justificació suficient per baixa per malaltia o treball en centre docent, públic o privat (degudament acreditat), s’entendrà com a renúncia a formar part de la llista. Si el nomenament és a jornada parcial o es tracta d’una substitució puntual, la no acceptació d’una segona oferta, degudament justificada, comportarà perdre el número d’ordre i l’assignació de l’últim lloc de la llista.

També és motiu de baixa de la borsa l’haver estat sancionat, mitjançant expedient disciplinari, per falta notòria de rendiment o per l’incompliment greu dels deures i les obligacions derivades de les funcions pròpies del lloc de treball.

Així mateix, serà exclòs de la borsa, una vegada finalitzat el seu nomenament, aquell docent que hagi mostrat un rendiment insuficient que no comporti inhibició o una evident i documentada manca de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades, mitjançant expedient administratiu contradictori i no disciplinari, un cop escoltada la Junta de Personal Docent corresponent.

Quan s’adjudiqui un lloc de treball al professorat nomenat per cobrir substitucions en règim d’interinitat, aquest rebrà una credencial de nomenament on s’especificaran les dates d’inici i cessament previstes, la categoria i el motiu que ha originat la vacant. Les dades especificades a la credencial no les podrà modificar unilateralment l’Administració, llevat dels casos en què es produeixi una reincorporació anticipada d’un funcionari, la qual cosa provocarà el cessament del professorat nomenat.

Així mateix, i sens perjudici de les normes reglamentàries que siguin d’aplicació al moment d’acceptació del nomenament, la persona interessada presentarà una declaració jurada conforme no treballa en cap altre lloc ni públic ni privat. L’ocupació d’un segon lloc de treball o l’exercici d’un segon càrrec o activitat al sector públic o privat requerirà la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que només s’atorgarà als casos previstos a la Llei 2187 de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració.

ANNEX I Barem de mèrits

Únicament es valoraran els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d’un apartat o subapartat.

1. Experiència docent (màxim 18 punts)

1.1. Per cada mes complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,5 punts. Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte i vida laboral, o certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d’Ensenyament, o per la secretaria de la delegació territorial corresponent, o bé per la secretaria del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d’acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l’estranger s’acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d’educació dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya. En tots els casos s’haurà d’acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d’empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació. Per poder computar els serveis prestats als becaris de formació de docència i recerca com a experiència docent, cal que la universitat on els ha prestat certifiqui que estan en possessió de totes i cadascuna de les facultats pròpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la matèria d’un curs, que avaluen els alumnes de la matèria esmentada i que signen les actes corresponents). També computen com a serveis docents els prestats com a educador/a en escoles bressol i llars d’infants i com a professorat d’estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic.

2. Formació acadèmica

2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de titulació que preveu el punt e) de la Resolució, tal i com a continuació s’indica:

2.1.1. De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts

2.1.2. De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts Documents justificatius: expedient acadèmic original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana. En el cas que la nota mitjana de l’expedient acadèmic no hi figurin les expressions numèriques completes, s’aplicaran les equivalències següents: - - - - Aprovat: 5 punts Notable: 7 punts Excel·lent: 9 punts Matrícula d’honor: 10 punts

2.2. Per cada títol de doctor/a, 5 punts, màxim 10 punts. Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1998 (BOE núm. 167, de 13.07.1998).

2.3. Per titulacions universitàries, màxim 20 punts.

2.3.1. Per cada titulació universitària de primer cicle, 5 punts, màxim 10 punts

. 2.3.2. Per cada titulació universitària de segon cicle: 5 punts, màxim 10 punts. La puntuació corresponen a les titulacions de segon cicle (apartat 2.3.2) és acumulable a la de primer cicle de la mateixa llicenciatura o grau (apartat 2.3.1). Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica. Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle, ha d’esmentar que ha superat e primer cicle. 2.4 Acreditació del domini d’una llengua estrangera

2.4.1 Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència, 1 punt

2.4.2 Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C1 o C2 del Marc Comú Europeu de referència, 2 punts. Documents justificatius: certificats i diplomes relacionats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. La puntuació corresponent a l’apartat 2.4.2 no és acumulable a la del apartat 2.4.1 per la mateixa llengua estrangera.

2.5 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d’un mínim de 15 hores, diploma de postgrau o màsters finalitzats, 0,5 punts per cada 15 hores acreditades. Puntuació màxima 5 punts. En aquest apartat es valora, tant haver participat com haver impartit, cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d’Ensenyament, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport; així com els diplomes de postgrau o màsters finalitzats.

Exclusivament per a l’especialitat de música, es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música. En el cas de cursos de formació semi-presencials i no presencials el nombre d’hores computables per setmana no pot ser superior a 10, d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost que estableix els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari. Documents justificatius: en el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’accepta cap certificació que no les inclogui). Per els cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l’entitat col·laboradora corresponent hi ha de fer constar explícitament que aquest està inclòs o reconegut a l’esmentat pla, i hi ha d’indicar la resolució de reconeixement.

En cap cas no poden ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.

En el cas dels cursos de postgrau i màsters, fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
IMEB - CEB Informacions Interinatges i substitucions Zones


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid