Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Accés a un cos superior [Oposicions 2017]
diumenge 2 d'octubre de 2016 - Visites: 0
Oposicions 2017
Menéame

Poden participar en aquest procediment selectiu, els i les funcionàries dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2 a què es refereix la legislació vigent de la funció pública, que, reunint les condicions generals establertes en aquesta convocatòria, estiguin en possessió o reuneixin les condicions per a l’expedició d’alguna de les titulacions que per a l’ingrés al cos de professors d’ensenyament secundari s’estableixen a la base 2.2.1 d’aquesta convocatòria i que hagin romàs en els seus cossos d’origen un mínim de sis anys com a funcionaris de carrera.

Document realitzat a partir del decret del Concurs Oposició del Departament i el Real Decreto 276/2007). Fase d’Oposició i Fase de Concurs.

1. Fase d’Oposició

Pondera 2/3 de la puntuació final (6,5 punts). Consta d’una prova. La superació de la fase d’oposició permet passar a la fase de concurs. Cal superar la prova amb un mínim d’un 5 per accedir a la fase de concurs.

Prova

  • Exposició oral d’un tema de l’especiat a què s’accedeix, entre 8 o 9 d’escollits pel tribunal.
  • Duració màxima de 45 minuts.
  • 2 hores per preparar l’exposició, sense connexió amb l’exterior.
  • En les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora un exercici pràctic.

2. Fase de concurs

Els i les aspirants que superin la fase d’oposició al·legaran els mèrits que considerin oportuns segons el barem de l’annex 2 i l’annex 3 en sessió pública comunicada amb 24h d’antelació pels tribunals. No es pot conseguir més de 10 punts per la valoració dels mèrits.

Barem (resum de l’annex 3 de la convocatòria)
Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o subapartat. Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts en la valoració dels seus mèrits.

1. Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)

1.1 Antiguitat.Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s’aspira a l’accés que sobrepassin els sis exigits com a requisit: 0,5000 punts, fins a un màxim de 4,0000 punts. Per cada mes es sumen 0,0416 punts.
1.2 Avaluació (màxim 2,5000 punts).
1.2.1 Per cada curs com a director: 0,3000 punts.
1.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d’estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d’estudis adjunt, cap de residència o altres: 0,2000 punts.
1.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament o altres coordinacions: 0,1000 punts.
1.2.4 Per cada any a la Inspecció d’Educació: 0,3000 punts.
1.2.5 Per cada any en un lloc de treball de l’Administració educativa:0,2000 punts.
1.2.6 Per l’avaluació positiva de l’activitat docent(màxim, 2,0000 punts).

2. Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3,0000 punts)

2.1 Per cada curs no inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2500 punts (màxim 1,2500 punts).
2.2 Per cada curs no inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts (màxim 1,7500 punts).

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts)

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).
3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l’accés al cos: (màxim 1,5000 punts).
3.1.2 Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.
3.1.3 Altres titulacions universitàries
3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle: 0,4000 punts.
3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle: 0,4000 punts.
3.1.4 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència: 0,3000 punts.
3.1.5 Titulacions d’ensenyaments de règim especial.
3.1.5.1 Titulacions de música i dansa: 0,2000 punts.
3.1.5.2 Certificats de nivell avançat, d’aptitud o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5000 punts.
3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics (màxim 1,5000 punts).
3.2.1 Per publicacions relacionades amb l’especialitat del cos a què opta o amb la didàctica general (màxim 0,7500 punts).
3.2.2 Per participació en projectes educatius (màxim 0,7500 punts).
3.2.3 Per premis en exposicions o concursos (màxim 0,7500 punts).
3.2.4 Per activitats de formació permanent impartida. Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,15 punts.
3.3 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d’oposició del procediment d’accés a una especialitat del mateix cos al que ara es presenta d’una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d’aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.
Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.
Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

Superaran el concurs oposició els i les aspirants als quals correspongui un número d’ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d’aquests procediments, en el corresponent cos i especialitat.

S’està exempt de la fase de pràctiques.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Fomació Professional Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid