Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Procediment selectiu [Oposicions 2017]
diumenge 2 d'octubre de 2016 - Visites: 0
Oposicions 2017
Menéame

Document realitzat a partir del decret del Concurs Oposició facilitat pel Departament i el Real Decreto 276/2007). Fase d’Oposició i Fase de Concurs.

1. Fase d’Oposició

Pondera 2/3 de la puntuació final. Consta de dues proves i la qualificació corresponent a aquesta fase serà la mitjana aritmètica de les dues sempre que aquestes hagin estat superades (5 punts o més). Les dues proves d’aquesta fase són eliminatòries

Prova 1: Demostració de coneixements específics

La puntuació a cadascuna de les parts haurà de ser igual o superior al 25% de la puntuació assignada a les mateixes.

 • PART A (pràctica)
  • Varia segon l’especialitat.
  • 6,5 punts
 • PART B (Desenvolupament escrit d’un tema de l’especialitat escollit a l’atzar pel tribunal)
  • Fins a 25 temes: 2 temes. De 26 a 50 temes: 3 temes. Més de 50: 4 temes.
  • 3,5 punts

Prova 2: Aptitud pedagògica i domini de tècniques docents

 • PART A (Presentació d’una programació didàctica)
  • Fa referència al currículum d’un àrea, matèria o mòdul relacionat i caldrà especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació, metodologia i l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
  • La programació es correspondrà amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en els quals el professorat de l’especialitat tingui atribuïda la competència docent.
  • Defensa davant del tribunal. (20 minuts)
 • PART B (Preparació i exposició d’una unitat didàctica)
  • Podrà estar relacionada amb la programació presentada o bé elaborada a partir del temari de l’especialitat. L’aspirant triarà el contingut de la unitat d’entre tres extretes per sorteig de la seva programació o del temari.
  • Per a la preparació i exposició l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri així com un guió o equivalent que haurà de ser lliurat al tribunal a la seva finalització. 20 minuts + 5 minuts de defensa (si s’escau)

2. Fase de Concurs

Pondera 1/3 de la nota final. Els i les aspirants que superin la fase d’oposició al·legaran els mèrits que considerin oportuns segons el barem de l’annex 2 i l’annex 3 en sessió pública comunicada amb 24h d’antelació pels tribunals. No es pot conseguir més de 10 punts per la valoració dels mèrits.

-* Experiència docent (máx 5 punts)

  • 1 punt per any en especialitats del mateix Cos en Centres Públics. 0,5 punts en altres Centres.
  • 0.5 punt per any en especialitats de diferent Cos en Centres Públics. 0,25 punts en altres Centres.

-* Formació acadèmica (máx 5 punts)

  • Expedient acadèmic: fins a 1,5 punts.
  • Postgraus, Doctorat i Premis extraordinaris: fins a 2 punts.
  • Altres titulacions universitàries: 1 punt
  • Títols d’Ensenyament de Règim Especial: 0,5 punts.
  • Títol de Tècnic Superior: 0,2 punts
  • Altres mèrits (máx 2 punts)

Superaran el concurs oposició els i les aspirants als quals correspongui un número d’ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d’aquests procediments, en el corresponent cos i especialitat.

3. Fase de pràctiques

La durada de la fase de pràctiques serà de sis mesos, però amb un període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent. Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluaran cadascun dels i les aspirants funcionàries en pràctiques amb la qualificació d’apte o no apte.

Està exempt o exempta de la fase de pràctiques un o una funcionària de carrera amb almenys 1 any de serveis prestats.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Formació Professional Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid