Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Concurs de trasllats
dimarts 28 d'octubre de 2014 - Visites: 0
Tràmits i processos del Departament
Menéame

Resum de la normativa general del concurs de trasllats. Cal consultar la convocatòria actual, perquè potser pot contenir canvis.

Qui pot participar i com fer-ho?

Pot participar el funcionariat de carrera i en pràctiques dependent del Departament d’Ensenyament en qualsevol situació administrativa excepte suspensió de funcions.

El funcionariat que reingressa participa des de la seva última destinació a Catalunya. (es tracta dels casos en situació d’excedència voluntària, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa, a places a l’exterior o en circumstàncies anàlogues).

Els concursants voluntaris poden desistir a la participació: es pot renunciar si s’ha participat de manera voluntària.

Els qui concursen obligats no poden renunciar a la destinació provisional, a canvi no se’ls pot adjudicar cap vacant que no hagin demanat, no se’ls adjudica d’ofici.

Els participants en el concurs que no obtinguin destinació en cap dels centres i/o localitats sol·licitats, quedaran sense adjudicació i, per tant, hauran de demanar una adjudicació de plaça provisional quan s’obri la convocatòria corresponent.

Qui està obligat a participar, qui participa d’ofici i qui ho fa voluntàriament?

Estan obligat a participar en el concurs el funcionariat que no tingui destinació definitiva per:

a) Reingrés al servei actiu amb destinació provisional.
b) Compliment de sentència o resolució de recurs.
c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.
d) Excedència forçosa.
e) Suspensió de funcions, una vegada s’ha completat la sanció.
f) Procedir de llocs de treball docent a l’estranger o d’altres llocs de l’Administració, o per causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.
g) Funcionaris docents en situació administrativa de servei actiu i amb destinació provisional.
h) Aspirants seleccionats en els processos selectius anteriors que tenen ajornada o pendent de superar la fase de pràctiques.

Els i les participants en fase pràctiques (lletra h): participen amb caràcter forçós únicament per l’especialitat en la qual estiguin realitzant la fase de pràctiques i poden concursar voluntàriament per la resta d’especialitats per les quals hagin estat seleccionats.

La destinació està condicionada a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a funcionari de carrera.

Les Situacions a), b), c), f), g) i h), si no concursen (no presenten la sol·licitud dins del termini corresponent), participen en el concurs d’ofici.

El funcionariat en situació administrativa d’excedència forçosa (lletra d) que no presenti sol·licitud de participació passen a la situació administrativa d’excedència voluntària.

El funcionariat en suspensió de funcions, una vegada ha completat la sanció (lletra e), si no presenta sol·licitud, passa a la situació d’excedència voluntària per interès particular.

Amb una situació administrativa diferent de la de servei actiu només es podrà participar si en la data fixada es compleix el requisit per reingressar al servei actiu.

El funcionariat en expectativa que no ha obtingut la primera destinació definitiva només pot optar a llocs dependents de l’administració educativa a través de la qual va ingressar als cossos docents (és a dir, només es pot obtenir la primera destinació en la comunitat autònoma on es van aprovar les oposicions).

El professorat amb destinació definitiva i el funcionariat dependent d’altres administracions educatives poden sol·licitar destinació a centres de Catalunya, si en reuneixen els requisits establerts.

Requisits

 • Es concursa amb l’especialitat obtinguda mitjançant el procediment selectiu d’ingrés al cos (oposicions) i el procediment d’adquisició de noves especialitats.
 • Requisit lingüístic (nivell C1): Cal acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell C1 (abans, suficiència), llevat que s’hagi superat algun dels procediments selectius convocats pel Departament d’Ensenyament a partir de l’any 1991 o que s’hagi superat la prova de català dels concursos-oposició d’accés al cos de mestres. Igualment, qui sol·liciti destí a la Val d’Aran haurà d’acreditar coneixements suficients d’aranès.
 • Totes les condicions i els mèrits han d’estar assolits o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Quan de temps cal haver estat en la darrera destinació definitiva?

Segons el requisit de permanència en la darrera destinació definitiva i el determinat per reingressar al servei actiu en el cas dels qui participin des de les situacions d’excedència i suspensió de funcions. Si es sol·licita trasllat a Catalunya, es pot participar si a l’acabament del curs ha transcorregut un any des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva. En altres administracions educatives, cal complir la permanència mínima de 2 anys que estableix l’article 2.1 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre (depèn de l’administració a la qual es vol demanar trasllat).

Puntuació

 • Major puntuació total
 • Puntuació més alta obtinguda en cada apartat del barem, per ordre
 • Puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, per ordre
 • Any de convocatòria del procés selectiu d’ingrés al cos
 • Major puntuació obtinguda en l’ingrés
 • Aspirants amb fase de pràctiques ajornada o no superada: 1r Any de l’oposició. 2n Ordre en què apareguin a la resolució. (Excepció: els participants pel torn de reserva d’aspirants amb disminució van pel torn lliure, amb dret preferent.

Dret de concurrència

Opció del concurs per als qui participen voluntàriament. La participació es condiciona a l’obtenció de destinació en un o diferents centres d’una província per part de, com a màxim, quatre professors amb destinació definitiva que només participin per la fase del concurs de trasllats. Cada participant haurà de presentar una sol·licitud incloent centres i/o municipis de la mateixa província per a cada grup de concurrents. Si algun d’ells no obté destinació es consideraran desestimades totes les sol·licituds del grup; és a dir, participen amb la puntuació menor de tots ells. Si no obtenen tots destinació, no se n’obté cap.

Mèrits: aspectes destacats

 • No cal acreditar les condicions exigides i els mèrits al·legats que constin en el registre informàtic de personal, que es poden consultar a l’ATRI (si no hi consten dades o el participant hi està disconforme, caldrà formular les al·legacions pertinents mitjançant l’aplicació telemàtica del concurs). La resta de mèrits hauran de ser al·legats en l’apartat corresponent durant el termini de presentació de sol·licituds i de la manera indicada en la convocatòria (en l’aplicatiu de sol·licitud). L’Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment per tal que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions. El professorat en pràctiques no ha d’aportar cap document de presentació i al·legació de mèrits.
 • Només es valoraran els mèrits obtinguts fins la data límit de presentació de sol·licituds.
 • Només compten els mèrits per antiguitat i càrrecs de coordinació, càrrecs directius i tutoria assolits com a funcionaris de carrera.
 • Es valorarà com a mèrit haver format part dels tribunals d’oposicions (només a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2.3.2007), la tutoria de les pràctiques del màster i la de pràctiques d’alumnat universitari (màster) i per a obtenció de grau.
 • Només es valoren les tutories a partir de la LOE (maig de 2007).

Sol·licitud

Documentació: només s’ha de presentar la impressió de la instància als registres corresponents si es fa alguna al·legació que comporti la presentació de documentació complementària.

El funcionariat dependent del Departament d’Ensenyament que presti servei en centres d’altres administracions i els que concursi des de les situacions administratives de suspensió i d’excedència: ha de fer la sol·licitud d’acord amb el que s’ha indicat i, si cal, adreçarà la justificació documental de les al·legacions i la còpia del document dels barems i al·legacions, als SSTT o al CEB (Barcelona), segons el centre de la seva destinació definitiva i, si no en té, a aquells que corresponguin al darrer centre de Catalunya en el qual hagi exercit.

Els participants dependents d’altres administracions que demanen trasllat a Catalunya: han de complimentar el model de sol·licitud de participació en el concurs que correspongui a l’Administració educativa de la qual depenguin. El trasllat es demana des de la comunitat autònoma amb el model que tingui regulat.

Dins del termini de presentació es podrà eliminar la sol·licitud i presentar-ne una altra. Finalitzat el termini no es podrà introduir cap nova sol·licitud, modificar o anul·lar cap petició ni variar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

Dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud: servei d’atenció a l’usuari. (telèfon: 902532100; correu: sau.ensenyament@gencat.cat).

Dubtes sobre les dades de l’expedient personal: SSTT o CEB (Barcelona).

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format pdf: un de sol·licitud de participació, un de presentació i al·legació de mèrits a càrrec de l’Adminitració i un tercer de presentació i al·legació als mèrits dels apartats que haurà de valorar la comissió d’avaluació.

Els documents de presentació i d’al·legació de mèrits es podran presentar (dins del termini de petició de participació):

- registre del Departament d’Ensenyament

- SSTT

- CEB (Barcelona)

- registres de qualsevol òrgan administratiu de l’Administració General de l’Estat de qualsevol Administració de les CCAA

- registre d’alguna de les entitats de l’Administració local (si s’ha subscrit el conveni oportú)

- oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament

- representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger

En el cas que s’opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s’anul·li la petició si no es correspon a cap de les localitats o centres existents, o bé que s’obtingui destinació en un centre no desitjat. Les dades errònies no podran servir per a possibles reclamacions.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid