Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Barem Mèrits Oposicions 2017
dissabte 1 d'octubre de 2016 - Visites: 0
Oposicions 2017
Menéame

PDF - 178.3 kB
Barem mèrits

Oposicions 2017 - Mèrits

Annex 2: Barem per al procediment d'ingrés lliure. Màxim 10 punts.

1. Experiència docent prèvia (màxim 5 punts)

1.1 Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics, 1 punt.

1.2 Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,5 punts.

1.3 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,5 punts.

1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,2500 punts. Per cada mes se sumen les puntuacions següents:

subapartat 1.1: 0,0833 punts,                 subapartat 1.2: 0,0416 punts,

subapartat 1.3: 0,0416 punts,                 subapartat 1.4: 0,0208 punts.

2. Formació acadèmica (màxim 5,0 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat (màxim 1,5 punts).

De 6,01 fins a 7,50 punts: 1,0 punt.                 De 7,51 fins a 10 punts: 1,5 punts.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1 Certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats, títol de Màster que no sigui requisit: 1,0 punt.

2.2.2 Títol de doctor: 1,0 punt.

2.2.3 Premi extraordinari en el doctorat: 0,5 punts.

2.3 Altres titulacions universitàries:

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle: 1 punt..         2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle: 1 punt.

2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial.

2.4.1 Cada titulació professional de música o dansa: 0,5 punts.

2.4.2 Nivell avançat EOI: 0,5 punts.

2.4.3 Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2 punts.

2.4.4 Per cada títol de TSFP o equivalent: 0,2 punts.

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2 punts.

3. Altres mèrits (màxim 2,0 punts)

3.1 Formació permanent. No inferior a 20 h acumulables.

3.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1 punts.         3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,2500 punts.

3.2 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les administracions educatives, així com per les universitats. Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,1 punts.

3.3 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,2 punts. Nivell D de Català.

3.4 Domini de llengües estrangeres.

3.4.1 Per cada Nivell C1 MECR: 0,25 punts.         3.4.2 Per cada Nivell C2 MECR: 0,5 punts.

3.5 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta, d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima. Puntuació entre 6 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,10. Puntuació entre 7,5 i 10: es multiplica pel coeficient 0,15.

Annex 3 Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de grau superior

1. Treball realitzat (màxim 5,5 punts)

1.1 Antiguitat. Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos des del qual s'aspira a l'accés que sobrepas- sin els sis exigits com a requisit: 0,5 punts, màxim de  4 punts. Per cada mes se sumen 0,0416 punts.

1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, si s'escau, avaluació positiva de la funció docent, realit- zada per la Inspecció educativa (màxim 2,5 punts).

1.2.1 Per cada curs acadèmic com a director d'un centre docent públic o servei educatiu o professor delegat sec- cions formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat: 0,3 punts.

1.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals govern centre docent públic: 0,2 punts.

1.2.3 Per cada curs acadèmic cap departament, coord. cicle o etapa o altres òrgans coord. docent centre docent públic: 0,1 punts.

1.2.4 Per cada any de funcions en Inspecció d'Educació: 0,3 punts.

1.2.5 Per cada any lloc treball en l'Administració educativa: 0,2 punts. 1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada per la inspecció educativa: màxim, 2,0 punts.

2. Cursos de formació i perfeccionament (màx. 3 p)

2.1 Per cada curs de formació i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d'Ensenyament o activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament o altres Administracions educatives:

2.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,25 punts (màxim 1,25 punts). Es poden acumular els cursos no inferiors a 2 crèdits (20 hores).

2.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5 punts (màxim 1,7500 punts). Poden ser valorats màsters, cursos de postgrau i cursos d'obtenció d'una especialitat.

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0 punts)

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5 punts).

3.1.1 Expedient acadèmic, títol al·legat per a l'accés al cos: fins a 6 punts, 1,0 punt; superior a 6 punts i fins a 7,50 punts, 1,25 punts; superior a 7,50 punts, 1,5 punts.

3.1.2 Títol de doctor: 0,8 punts.

3.1.3 Altres titulacions universitàries:

3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle. Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tèc- nic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 0,4 punts.

3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle. Pels estudis corresponents de segon cicle de llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents: 0,4 p.

3.1.4 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència: 0,3 punts.

3.1.5 Titulacions d'ensenyaments de règim especial.

3.1.5.1 Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música: 0,2 punts.

3.1.5.2 Certificats de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5 punts.

3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics (màxim 1,5 punts).

3.2.1 Publicacions relacionades amb l'especialitat, el cos a què s'opta o amb la didàctica general: màxim 0,7500 punts.

3.2.2 Per participació en projectes educatius: màxim 0,75 punts.

3.2.3 Per premis en exposicions o concursos: màxim 0,75 punts.

3.2.4 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les administracions educatives, així com per les universitats. Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,15 punts.

3.3 Per haver obtingut puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició procediment d'accés especialitat mateix cos al que ara es presenta d'una convocatòria de proves per a provisió de places de funcionaris docents: puntuació entre 6,0 i 7,4999, es multiplica per 0,15; puntuació entre 7,5 i 10,0, es multiplica per 0,20.

Tota l’informació a la web: http://cgtense.pangea.org/spip.php?rubrique387

Contacta amb nosaltres per qualsevol dubte.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Formació Professional Sectors Secundària Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid