Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Quins són els requisits per impartir classes en un Cicle Formatiu?
dijous 31 de desembre de 2015 - Visites: 0
Formació Professional
Menéame

Requisits generals

 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s’ha d’ocupar.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques.
 • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Estan exemptes d’aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l’any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.

Requisits específics per a cada cos

Professors d’ensenyament secundari

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s’han obtingut abans de l’1 d’octubre del 2009:

 • el certificat d’aptitud pedagògica (CAP),
 • els títols d’especialització didàctica i
 • el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d’aquest requisit qui acrediti el següent:

 • que abans de l’1 d’octubre del 2009 va impartir docència a l’ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;
 • que va obtenir un dels títols següents abans de l’1 d’octubre del 2009: mestre o mestra,
 • diplomatura en professorat d’educació general bàsica,
 • mestre o mestra d’ensenyament primari
 • llicenciatura de pedagogia o equivalent:
 • llicenciatura en filosofia i ciències de l’educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l’educació
 • llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l’educació i secció ciències de l’educació
 • llicenciatura de psicopedagogia,
 • llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (itinerari educació),
 • títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
 • títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
 • llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d’un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
 • llicenciatura en psicologia de l’educació,
 • llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
 • llicenciatura en psicologia evolutiva i de l’educació,
 • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

503 Assessoria d’imatge personal
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
511 Organització i processos de manteniment de vehicles
519 Processos i mitjans de comunicació
522 Processos i productes d’arts gràfiques
523 Processos i productes de fusta i mobles

4. Per impartir cada àmbit en què s’organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els canditats que han de cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions d’educació de persones adultes han d’acreditar les especialitats i els requisits de capacitació que s’estableixen a l’annex 3.B del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió delsllocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014)

Professors d’arts plàstiques i disseny

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

701 Ceràmica
708 Dibuix tècnic
709 Disseny d’interiors
710 Disseny de moda
711 Disseny de producte
712 Disseny gràfic
713 Disseny tèxtil
717 Joieria i orfebreria
718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
720 Materials i tecnologia: disseny
722 Mitjans informàtics
724 Vidre

Professors tècnic de formació professional

1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Acreditar la formació pedagògica i didàctica

2.1. Les persones que tenen titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el titol de grau corresponen han de tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s’han obtingut abans de l’1 d’octubre del 2009:

 • el certificat d’aptitud pedagògica (CAP),
 • els títols d’especialització didàctica i
 • el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d’aquest requisit qui acrediti el següent:

 • que abans de l’1 d’octubre del 2009 va impartir docència a l’ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;
 • que va obtenir un dels títols següents abans de l’1 d’octubre del 2009:
 • mestre o mestra,
 • diplomatura en professorat d’educació general bàsica,
 • mestre o mestra d’ensenyament primari
 • llicenciatura de pedagogia o equivalent:
 • llicenciatura en filosofia i ciències de l’educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l’educació
 • llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l’educació i secció ciències de l’educació
 • llicenciatura de psicopedagogia,
 • llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (itinerari educació),
 • títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
 • títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
 • llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d’un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
 • llicenciatura en psicologia de l’educació,
 • llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
 • llicenciatura en psicologia evolutiva i de l’educació,
 • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

2.2. Les persones que tenen titulació equivalent a efectes de docència han de tenir un certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.

Estan exemptes d’aquest requisit les persones que abans de l’1 de setembre del 2014 van impartir docència a l’ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

601 Cuina i pastisseria
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids
609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment de màquines
614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris
615 Operacions de processos
616 Operacions i equips de producció agrària
618 Perruqueria
623 Producció en arts gràfiques
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d’imatge i so

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Formació Professional Informacions Interinatges i substitucions Secundària Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid