Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Recuperació (parcial) de la paga del 2012
divendres 11 de novembre de 2016 - Visites: 1
Nòmina
Menéame

Els sindicats que participen a la mesa de la funció pública (CCOO, UGT i IAC) van arribar el passat 19 de gener a un acord amb el nou govern de Junts pel Sí per fer efectiu l’abonament de les aproximadament tres quartes parts de la paga addicional de l’any 2012 que encara tenim pendent de pagament (una quarta part se’ns va retornar l’abril de 2015 amb un polèmic descompte del 5%). L’acord permet a la Generalitat tornar la paga en diferents terminis i ho podrà fer fins al primer trimestre de l’any 2018. (llegir més)

El Decret només parla de la recuperació del 20,77 % de la paga abans del desembre del 2016.

Així, la paga 2012: se’ns retornarà fraccionada i fins al 2018. Els sindicats de la mesa de la funció pública ho posen fàcil al govern.

Word - 29.5 kB

Fins el 22 de setembre, les persones que ja no estan en actiu al Departament d’Ensenyament, HAN D’OMPLIR el model pel seu cobrament. Les persones que segueixen en actiu ho han de cobrar de forma automàtica a la nòmina preferentment al mes d’octubre i, com a màxim, al mes de novembre de 2016.

DECRET LLEI 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

[ESQUERDA] Paga 2012: se’ns retornarà fraccionada i fins al 2018. Els sindicats de la mesa de la funció pública ho posen fàcil al govern

Preàmbul

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va disposar, amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que corresponia percebre el mes de desembre de 2012 com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic o equivalents del mes esmentat. Així mateix, se suprimien els dies addicionals per antiguitat tant en el cas de les vacances com en el dels dies per assumptes particulars i se suspenien els pactes i acords que poguessin contradir aquestes disposicions.

Posteriorment, la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2015, va habilitar, amb caràcter bàsic, la recuperació de part de la paga extraordinària va ser objecte de supressió, per un import equivalent a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga. Mitjançant l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, en l’àmbit de la Generalitat i el seu sector públic, es va fer efectiva la recuperació d’aquesta part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.

D’altra banda, la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, va suspendre els acords, pactes o convenis que disposessin de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudi de dies addicionals de vacances.

Davant la situació actual de pròrroga pressupostària, s’aprecia la necessitat urgent d’adoptar determinades mesures legals que s’han d’aplicar de manera immediata, en concret, la recuperació de determinats imports que es van deixar de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 i el gaudi dels dies addicionals de vacances per antiguitat per al personal al servei del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

La implementació d’aquestes mesures es considera inajornable. D’una banda, ha de permetre adequar les normes vigents en matèria salarial per al 2016 i fer possible l’abonament parcial d’aquesta retribució extraordinària dins d’aquest exercici prorrogat i, d’altra banda, per la voluntat explícita d’avançar en l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics i, de forma compatible amb el compliment de les regles fiscals, compensar l’esforç sostingut dels empleats públics les retribucions dels quals han estat reduïdes, fet que ha afectat les seves condicions de treball de forma significativa en aquests darrers exercicis.

Aquests objectius no poden aconseguir-se mitjançant la tramitació d’una llei pel procediment d’urgència ni de lectura única, atès que, si bé el Parlament està constituït, l’abast de les mesures i la complexitat tècnica de la seva implementació podria posposar els seus efectes més immediats més enllà de 2016, mentre que els efectes de les altres mesures, principalment en matèria de vacances dels empleats públics, desplegarien els seus efectes més enllà dels mesos d’estiu d’enguany, que esdevé el període ordinari de gaudi de les vacances dels empleats públics.

Vistos l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016 i la Resolució 7/XI, de 20 de gener, del Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures adreçades a la recuperació de les quantitats que es van deixar de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels empleats públics;

Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i a proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,

DECRETO:

Article 1

Recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012

1.1 En l’exercici 2016, el personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 23 del títol III de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, percebrà la quantia equivalent a un 20,77% de l’import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.

1.2 Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, en els termes i criteris establerts a l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, i en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre de forma efectiva en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

1.3 Es deixa sense efecte la mesura retributiva d’acord amb la qual les reduccions resultants de l’any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l’exercici 2012. Les quantitats retingudes per aquest concepte s’abonaran en la mateixa nòmina en què s’acrediti la recuperació de les quanties a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article.

Article 2

Modificació de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics

Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, que resta redactat de la manera següent:

“2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei esdevenen inaplicables les condicions regulades pels convenis col·lectius que estableixen sistemes de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic.”

Disposicions finals

Primera

Habilitacions

–1 S’habilita els departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda perquè, en els seus àmbits competencials, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Decret llei.

–2 S’habilita el Departament d’Ensenyament perquè retorni al personal a què es refereix l’Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 27 de març de 2012 i de 19 de juny de 2012, una quantitat equivalent a tots els efectes a l’establerta en aquest Decret llei per al personal funcionari docent no universitari.

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 21 de juny de 2016

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Mobilitzacions Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades Normativa Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid