Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Selecció de directores
dijous 21 de gener de 2016 - Visites: 0
Decret de direccions
Menéame

El Departament d’Ensenyament convoca concurs de mèrits per fer efectiva la selecció de directores dels centres docents públics on el càrrec quedi vacant.

Alguns extractes de la Convocatòria 2016:

REQUISITS

Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.

c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d’Aran, de l’aranès, d’acord amb la regulació vigent per a l’acreditació lingüística del personal funcionari docent.

Els aspirants que no puguin acreditar els coneixements de català i d’aranès, si és el cas, cal que s’atenguin al que preveu l’annex 3.

d) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la base 4 d’aquest annex.

e) No haver esta condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’ésser humans.

Aquest requisit s’ha de acreditar mitjançant certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, abans del nomenament a la direcció del centre, en cas que el candidat hagi estat seleccionat.

2 No són exigibles els requisits a) i b) per optar a la direcció de centres de menys de vuit unitats/grups d’escolarització i de centres d’ensenyaments artístics professionals, esportius, d’idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. Tampoc ho són per accedir a la direcció de zona escolar rural (ZER).

SOL·LICITUT

Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits de la base 7 es poden obtenir als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’adreça d’Internet:

http://educacio.gencat.cat/portaldecentre
La sol·licitud de participació, el projecte de direcció (3 exemplars), corresponent a cada un dels centres sol·licitats, la declaració de mèrits i, si és procedent, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’ha d’adreçar a la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona a què corresponguin els centres educatius o ZER sol·licitats.

SELECCIÓ

La selecció entre els aspirants la realitza la comissió de selecció que es constitueix en cada centre amb aquesta finalitat. La comissió estarà formada per

  • un inspector o inspectora d’educació, que la presideix,
  • tres representants de l’Administració educativa designats per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona entre inspectors/directors de centres públics en exercici, altres òrgans unipersonals de direcció de centres públics en exercici que hagin exercit la direcció, directius professionals docents i directors dels serveis educatius en exercici, que hagin exercit la direcció de centres educatius públics. Un d’aquests tres representats actua com a secretari i exerceix les funcions de ponent de la comissió.
  • un representant de l’Administració local designat pel corresponent ajuntament.
  • un membre del consell escolar que no formi part del professorat, elegit per i entre els seus membres, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria. El segon representant més votat es designa com a suplent.
  • tres professors del centre elegits, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat pot votar dos representants i es seleccionen els tres més votats. El quart representant més votat es designa com a suplent. En cas d’empat de vots, es designa el de més edat.

En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat. En el supòsit que, en concretar l’estructura organitzativa del centre, s’hagi fet constar en el projecte de direcció una proposta concreta de professorat, aquest tampoc pot ser seleccionat com a membre de la comissió.

DUES FASES

1. En la primera fase la comissió de selecció ha de considerar els mèrits relacionats amb l’experiència professional de les aspirants, en l’àmbit de la gestió i de la docència, que hagi estat valorada positivament i en l’àmbit de la participació
com a representant del claustre al consell escolar. Es valora especialment l’experiència prèvia en l’exercici de la direcció.

Un cop valorada la primera fase del concurs s’exposaran als centres on actuïn les
comissions de selecció les llistes de candidats amb la puntuació obtinguda.

2. En la segona fase es consideren els mèrits professionals específics, acreditats a través de les activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb la gestió i direcció dels centres docents i dels serveis i programes educatius, i també a través del projecte específic que recull la proposta directiva de l’aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre.

El projecte específic ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, format DIN A4, a doble espai.

La comissió de selecció podrà demanar el parer del consell escolar sobre els projectes específics dels aspirants presentats.

3. La comissió seleccionarà l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta com a suma de les puntuacions de les dues fases d’entre aquelles que hagin obtingut
o superat les puntuacions mínimes corresponents.

El director o directora dels serveis territorials nomena director o directora del centre l’aspirant seleccionat si ja té adquirida la categoria de director des de l’1 de juliol de
2005 fins al 30 de juny de 2008.

Si no es té l’acreditació de director/a el nomenament és per un any, i si superen la formació inicial i són avaluats positivament quedaran nominats directors/res fins el 30 de juny de 2008

Si no hi ha candidates, la comissió no ha seleccionat cap aspirant perquè cap d’ells ha obtingut la puntuació mínima o en el supòsit que el candidat seleccionat hagi accedit en aquest concurs a la direcció d’un altre centre, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona nomena, a proposta de la inspecció del centre, director o directora amb caràcter extraordinari i per un període d’un any, una funcionària docent que hagi manifestat per escrit la seva disponibilitat, d’acord amb la prelació següent:

- Professorat que tingui l’acreditació de personal directiu professional docent.

- Professorat que compleixi els requisits previstos en l’article 14 del Decret 155/2010 i tenint en compte els criteris de competència professional i capacitat de lideratge enumerats a la base 8.3 de l’annex 1, inclòs el que hagi participat i no superat aquest concurs.

Amb caràcter preferent, per formular la proposta la inspecció del centre ha de valorar el professorat que hagi superat un curs de formació inicial relatiu a la funció directiva de centres docents públics organitzat o validat pel Departament d’Ensenyament dels previstos a l’apartat 7.4 de l’annex 1.

  • En centres de nova creació, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona ha de nomenar director o directora per un període de quatre anys un funcionari docent, d’acord amb la prioritat, els criteris i el procediment establert a l’apartat 3.
  • En tots els casos, la persona proposada ha d’acreditar, abans del nomenament a la direcció del centre, que no ha estat condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’ésser humans.

Aquest requisit s’ha de acreditar mitjançant certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Per saber més mira la Convocatòria 2016.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades Reglamentació


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid