Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


RESOLUCIÓ per la qual es modifica la composició de la zona escolar rural Pallars Jussà
dimecres 21 d'octubre de 2015 - Visites: 0
Zones escolars rurals
Menéame

RESOLUCIÓ ENS/2468/2015, de 21 d’octubre, per la qual es modifica la composició de la zona escolar rural Pallars Jussà, codi 25007839.

Els Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida han tramitat sol·licitud relativa a la modificació de la zona escolar rural Pallars Jussà, codi 25007839.

A proposta del director general de Centres Públics,

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=707746&language=ca_ES
Resolc:

—1 Modificar la composició de la zona escolar rural Pallars Jussà, codi 25007839, amb efectes de l’inici del curs escolar 2015-2016, en el sentit següent: s’incorpora l’escola de Salàs de Pallars, codi 25010231, de Salàs de Pallars.

—2 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

—3 Els Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida prendran les mesures necessàries per a l’execució d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 d’octubre de 2015

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid