Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


RESOLUCIÓ ENS/2162/2015, de 23 de setembre, de supressió i modificació de la composició de zones escolars rurals
dijous 24 de setembre de 2015 - Visites: 0
Zones escolars rurals
Menéame

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=704397&language=ca_ES

Els Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central, han rebut diverses sol·licituds de modificació de zones escolars rurals i han instruït els corresponents expedients en els que s’acredita que les peticions compleixen els requisits exigits reglamentàriament, d’acord amb la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Per això, a proposta del director general de Centres Públics,

Resolc:

—1 Modificar, en el sentit que s’indica en cada cas i amb efectes de l’inici del curs escolar 2015-2016, les zones escolars rurals que figuren a l’annex 1.

—2 Suprimir, amb efectes de la fi del curs escolar 2014-2015, la zona escolar rural que figura a l’annex 2.

—3 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

—4 Els Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central prendran les mesures necessàries per a l’execució d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de setembre de 2015

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex 1

Zones escolars rurals que es modifiquen

Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central

Comarca: Anoia

Zona escolar rural Tres Branques, codi 08058817

Centres que la composen: Escola Les Passeres, codi 08016136, de Castellolí; Escola Serra de Coll-Bas, codi 08015648, de Carme.

Deixa de formar part de la ZER l’escola Serra de Coll-Bas, codi 08015648, de Carme.

S’incorporen a la ZER l’escola Coll de Gossem, codi 08016069, de Castellfollit del Boix i l’escola de Maians, codi 08016070, de Castellfollit del Boix.

La seu de la ZER passa a estar ubicada a l’escola Les Passeres, codi 08016136, de Castellolí.

Comarca: Bages

Zona escolar rural El Moianès Ponent, codi 08056729

Centres que la composen: Escola Anton Busquets i Punset, codi 08015107, de Calders; Escola de Mura, codi 08061521, de Mura; Escola L’Esqueix, codi 08021934, de Monistrol de Calders.

S’incorpora a la ZER l’escola Els Pins, codi 08039306, de Sallent.

Annex 2

Zona escolar rural que se suprimeix

Comarca: Bages

Zona escolar rural Bages, codi 08056730

PDF - 38.2 kB
Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid