Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Procediments disciplinaris als centres
dijous 19 de desembre de 2013 - Visites: 0
Règim disciplinari
Menéame

Normativa

Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre, d’adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Procediments disciplinaris als centres

L’article 50.4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius determina que correspon al director o directora del centre imposar sancions disciplinàries per les faltes lleus que es relacionen a l’article 117 del Text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, comeses pel personal del centre en relació amb els seus deures i obligacions.

Art. 117 “Es consideraran com a faltes lleus:

a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l’Administració.
c) La manca d’assistència al treball injustificada d’un dia.
d) L’incompliment de la jornada i l’horari sense causa justificada, quan no constitueixi falta greu.
e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.
f) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus.
g) L’incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l’execució de tasques incompatibles o que requereixen la compatibilització prèvia.
h) L’incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixin falta molt greu o greu.”

Tramitació del procediment disciplinari als centres educatius públics

En el document següent podeu consultar totes les qüestions que s’han de tenir en compte en la tramitació d’un procediment disciplinari sumari i la relació de models.

Nota informativa sobre la tramitació dels procediments disciplinaris sumaris adaptats a les característiques dels centres educatius públicshttp://educacio.gencat.cat/document...

actuacions preliminars,
documentació del procediment,
informació als òrgans de representació del personal,
notificacions a la persona afectada,
tipificació de faltes lleus,
sancions aplicables,
prescripció de faltes i sancions,
audiència de la persona afectada i
supòsit de recusació

- Exercici de la potestat sancionadora per la direcció dels centres.

- Document d’AXIA

Comparteix
 Convertir a ebook
Documents adjunts

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid