Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


[Permís] Maternitat per adopció o acolliment
Menéame

Legislació

Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Article 11 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)

Art. 49, b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics (BOE núm. 89, de 13 d’abril).

Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)

Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.

Personal que ho pot demanar

• Funcionari
• Interí/substitut
• Personal laboral

Sol•licitud

Model normalitzat, amb la documentació següent:

a) En el cas que s’opti per permís d’un màxim de dos mesos per desplaçaments previs al país d’origen de l’acollit o adoptat, s’han de presentar els justificants del desplaçament (bitllets d’avió o altre mitja de transport)

b) Sí s’opta per avançar el permís d’adopció o acolliment, fins a 4 setmanes, s’ha de justificar amb la documentació d’inici dels tràmits on s’indiqui la necessitat d’aquest desplaçament per a la perfecció de l’adopció.

c) Resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l’adopció o l’acolliment, o bé certificació de la decisió administrativa o judicial d’acolliment.

d) Amb posterioritat a l’adopció, caldrà presentar fotocòpia compulsada del llibre de família.

La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies

Durada

16 setmanes, ampliables, en cas de part múltiple, en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.

Si fora necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, d’un permís de fins a dos mesos de durada. Aquest permís es pot fraccionar en períodes de temps inferiors.

Observacions

En el supòsit d’adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels pares al país d’origen de la persona adoptada, el permís es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.

L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

Si el pare i la mare treballen, podran optar perquè el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del permís de maternitat, bé de manera successiva o alternativa amb ella.

En el supòsit que la mare i el pare gaudeixen simultàniament del període de descans per maternitat, la suma d’aquests no pot excedir de 16 setmanes o de les que corresponguin si és un part múltiple.

Si la mare no treballa, el pare no te dret al permís de maternitat.

Retribucions

Durant el permís, d’un màxim de dos mesos, per desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del menor acollit o adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, només es cobren les retribucions bàsiques.

Durant la resta del permís es cobra el 100% de les retribucions

PDF -

RETRIBUCIONS ​​PEL​​ GAUDIMENT​​ DEL​​ PRIMER​​ ANY​​ DE​​ LA ​​REDUCCIÓ ​​DE ​JORNADA​​ PER ​​CURA ​​DE ​​FILL ​​O ​​FILLA ​​EN​​ DIFERENTS ​​MODALITATS ​​I ​​AMB​​ LA ​INCORPORACIÓ​​ DE ​​LA LACTÀNCIA,​​ D’EXCEDÈNCIA, ​​D’ASSUMPTES​​ PROPIS,​​ETC.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid