Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


[Permís] Per guarda legal de fill/a menor de 12 anys
Actualitzat 02.10.19
dilluns 3 de desembre de 2012 - Visites: 0
Permisos de reducció jornada
Menéame

Normativa
• Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
• Article 97, de modificació de l’article 24 de la Llei 8/2006, de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’import sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23 de març)
• Resolució ENS/1045/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per el personal funcionari docent a partir del curs 2013-2014. (DOGC 6378, de 17 de maig).
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
• Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.

Sol.licitud

Als Serveis Territorials amb 15 dies d’antelació a la data d’inici de la reducció.

Model normalitzat , amb la documentació següent:

a) Fotocòpia completa i compulsada del llibre de família

b) Declaració jurada de no realitzar cap activitat pública o privada remunerada o no.

c) Declaració jurada conforme la parella no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill.

d) Quadre horari resultant de la reducció amb el vist-i-plau del Consell Escolar (només pel cos de mestres).

PDF -

Model de sol·licitud, amb les condicions retributives i de servei

La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb l’autorització de compatibilitat. Les autoritzacions concedides resten suspeses d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.

Duració

La seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada que posa fi al període que s’estigui gaudint.

La durada és fins a 12 anys d’edat del fill i filla i s’inicia a partir del finiment del permís de reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys.

MODALITATS:

a) Reducció de jornada d’1/3
b) Reducció de jornada d’1/2

Observacions

• El permís de reducció de jornada per guarda legal d’un menor de 12 anys es aplicable a: Personal funcionari, interí i laboral - Personal que ho demani, sempre que se’n tingui la guarda legal del fill o filla i que ocupi un lloc de treball de docència directa a jornada sencera i amb nomenament des de l’1 de setembre fins a 31 d’agost.

• No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d’una excedència o d’una
reducció de jornada pels diferents subjectes causants.

• La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

• Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial corresponent, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vist-i-plau de la direcció del nou centre de destinació.

• No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés.

  • Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat, l’haver regulador a efectes passius corresponents als serveisprestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d’aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

Retribucions

b) Reducció d’1/3 de la jornada:

- Percepció del 66% de les retribucions fins als 12 anys de l’infant.

c) Reducció d’1/2 de la jornada:

- Percepció del 50% de les retribucions fins als 12 anys de l’infant.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Acció Social Ensenyament públic i de qualitat Gènere Legislació Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid