Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


[Permís] Per tenir cura d’un fill/a menor de sis anys
dimarts 24 de març de 2015 - Visites: 5
Permisos de reducció jornada
Menéame

NORMATIVA:
• Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
• Art. 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675 de 13 de juliol).
• Article 97, de modificació de la Llei 8/2006, de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’import sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23 de març)
• Article 21 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31 de maig)
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per el personal funcionari docent a partir del curs 2014-2015.
• Resolució, de 26 de juny de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
• Resolució, de 8 de setembre de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 7.1 de la Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014- 2015.
• Resolució, de 8 de gener de 2015, de la secretària general del Departament d’ensenyament per la qual es modifica la Resolució de 26 de juny de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
• Funcionari de carrera
• Interí
• Laboral

DURADA DEL PERMÍS

MODALITATS PER GAUDIR DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL O FILLA MENOR DE 6 ANYS

1. GAUDIMENT DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA DESPRÉS DEL PERMÍS DE MATERNITAT

La durada és fins a 6 anys d’edat del fill i filla i s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, a partir del finiment de la maternitat, la durada de la reducció de jornada computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís.

2. COMPACTACIÓ DEL PRIMER ANY DE REDUCCIÓ DE JORNADA I CONTINUACIÓ AMB DIFERENTS

MODALITATS.

2.1. Es pot optar pel dret a gaudir de la compactació de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada per jornades consecutives senceres des del moment en què es reincorpori a la feina després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment o després del permís de paternitat.

El fet de compactar el primer any de reducció suposa la regularització econòmica que
correspongui durant el període de temps necessari per equiparar les retribucions
percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.

Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions
Es pot optar per les següents formes per tal de regularitzar econòmicament o en temps el fet d’haver compactat el primer any de la reducció de jornada després del permís de maternitat:

2.2. PRIMER ANY DE REDUCCIÓ DE JORNADA COMPACTAT AMB REALITZACIÓ POSTERIOR DE JORNADA SENCERA.

En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació, decideixi realitzar la jornada completa, seguirà percebent retribucions (del 80% o del 60%) com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.

2.3. PRIMER ANY DE REDUCCIÓ DE JORNADA COMPACTAT AMB GAUDIMENT POSTERIOR DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL O FILLA.

En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot el primer any de reducció de jornada de
manera compactada (122 dies o 182 dies) pot ontinuar amb la reducció de jornada per
cura de fill o filla fins als 6 anys d’edat.
A la finalització del permís de compactació, pot realitzar les següents jornades (sempre en % igual al de la compactació):

-  2.3.1. Jornada reduïda d’1/3 compactada i continua amb reducció de jornada
El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/3 i durant els 8 mesos
següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de
jornada percebrà una retribució del 47%, fins a equiparar les retribucions
percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués
compactat el primer any de la reducció de jornada.

-  2.3.2. Jornada reduïda d’1/2 compactada i continua amb reducció de jornada
El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/2 i durant els 6 mesos
següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de
jornada percebrà una retribució del 10%, fins a equiparar les retribucions
percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués
compactat el primer any de la reducció de jornada

OBSERVACIONS:
• El permís de reducció de jornada per guarda legal de fill o filla menor de 6 anys, amb el 80% o el 60% de les retribucions, es aplicable a:
- Personal funcionari, interí i laboral
- Personal que ho demani, sempre que se’n tingui la guarda legal del fill o filla i que ocupi un lloc de treball de docència directa a jornada sencera i amb nomenament des de l’1 de setembre fins a 31 d’agost.
• Es té dret a la compactació sempre que la persona beneficiària no estigui privada de la guarda legal del menor per resolució judicial. El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Quan el període de gaudi de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d’agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances.
• La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb l’autorització de compatibilitat. Les autoritzacions que estiguin concedides restaran suspeses d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.
• Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s’estigui gaudint.
• No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d’una excedència o d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.
• La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.
• Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial corresponent, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vist-i-plau de la direcció del nou centre de destinació.
• Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.
• No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés.

  • Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de classes passives de l’Estat, l’haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d’aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

RETRIBUCIONS:
a) Compactació del primer any de reducció de jornada.
- Percepció del 80% o del 60% de les retribucions durant el període de compactació del primer any de la reducció de jornada (en 122 o 182 dies).
-  Jornada sencera després de la compactació: seguirà percebent retribucions com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos,
segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada,
respectivament.
- Reducció de jornada d’1/3 després de la compactació: durant els 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 47%.
- Després dels 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 80% de les retribucions fins als 6 anys de l’edat del fill/filla.
- Reducció de jornada d’1/2 després de la compactació: durant els 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 10%.
- Després dels 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 60% de les retribucions fins als 6 anys de l’edat del fill/filla

SOL·LICITUD:
• Model normalitzat , amb la documentació següent:
a) Fotocòpia completa i compulsada del llibre de família
b) Declaració jurada de no realitzar cap activitat pública o privada remunerada o no.
c) Declaració jurada conforme la parella no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill.
d) Quadre horari resultant de la reducció amb el vist-i-plau del Consell Escolar (només pel cos de mestres).
• La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies

- Sol·licitud.

PDF -

RETRIBUCIONS ​​PEL​​ GAUDIMENT​​ DEL​​ PRIMER​​ ANY​​ DE​​ LA ​​REDUCCIÓ ​​DE ​JORNADA​​ PER ​​CURA ​​DE ​​FILL ​​O ​​FILLA ​​EN​​ DIFERENTS ​​MODALITATS ​​I ​​AMB​​ LA ​INCORPORACIÓ​​ DE ​​LA LACTÀNCIA,​​ D’EXCEDÈNCIA, ​​D’ASSUMPTES​​ PROPIS,​​ETC.

Comparteix
 Convertir a ebook
Documents adjunts

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid