Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Llicència per incapacitat temporal per malaltia comuna, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural MUFACE
Menéame

Normativa:
• Art. 95.3 DL 1/1997 i supletòriament l’art. 69.1 de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat de 7-2-64)
• Reial Decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat
Article 50 de la secció segona del Reial decret 375/2003 de 28 de març que aprova el
Reglament General del Mutualisme Administratiu.
• Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny (BOE 159, d’1 de juliol) per la qual es regula el
procediment de les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat.
• Resolució de 29 de novembre de 2010, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, per la qual s’actualitzen els models de comunicats previstos en els Annexos de l’Ordre PRE/1744/2010 (BOE 302, de 13 de desembre)
• Modificacions dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball del personal docent per al curs 2012-2013 de 12 de juliol de 2012 i de 14 de setembre de 2012.
• Article 9 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat.
• Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
• Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats
el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.
• Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:

• Funcionari

DESCRIPCIÓ DE LA LLICÈNCIA:

Personal docent acollit al Règim Especial de la MUFACE

• Les dades relatives al diagnòstic han d’anar codificades (segons la taula del CIE 9) en els tres exemplars del comunicat de baixa inicial, en els comunicats successius i en el de l’alta, també s’han de fer constar, la data d’inici, les dades del facultatiu que emet el comunicat: nom i cognoms, núm. col·legiat i data d’expedició. Aquestes dades són imprescindibles per concedir la llicència per malaltia corresponent, i l’únic exemplar que tindrà la descripció del diagnòstic serà el del treballador/a.
• Les llicències per malaltia es concedeixen en funció d’allò que s’indiqui al comunicat que s’aporti, el qual té caràcter orientatiu i, si escau, dels informes complementaris que es puguin sol·licitar. És el director dels Serveis Territorials qui autoritza o no la llicència corresponent.

Comunicat de baixa
• El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i trametre el comunicat no més tard del quart dia des de la data d’inici de baixa per malaltia, acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia (model de tramesa normalitzat) que trobarà als Serveis Territorials, i el centre els haurà de lliurar immediatament als Serveis Territorials.

Comunicat de continuïtat i successius
• Els comunicats successius el/la funcionari/ària els ha de lliurar al centre de destinació, el dia següent hàbil i com a màxim al tercer dia des de la seva expedició, acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia (model de tramesa normalitzat) que trobarà als Serveis Territorials, i el centre els haurà de lliurar immediatament als Serveis Territorials.
• 15 dies naturals.- S’emetran, amb caràcter general, als 15 dies naturals comptats a partir de la data d’inici de la malaltia que figura en el comunicat inicial i a continuació, cada 15 dies naturals comptats des de la data del comunicat immediatament anterior.
• 10 mesos.- El comunicat de continuïtat immediatament anterior a aquell en què es compleixin els 10 mesos des de l’inici de la incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic específic de ratificació en el que constin les patologies i la presumpció que en un termini de 6 mesos pot ser donat/donada d’alta per curació.
• 16 mesos.- El comunicat de continuïtat corresponent al termini en que es compleixin els 16 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic on es justifiqui la necessitat del manteniment dels efectes d’incapacitat temporal, o al contrari, que es tracti d’un procés que podria qualificar-se d’incapacitat permanent.
• 18 mesos.- Una vegada superats els 18 mesos, si no ho ha fet abans, des del servei de personal s’haurà d’iniciar d’ofici el procediment de jubilació del mutualista per incapacitat permanent pel servei.
• 24 mesos.- Una vegada arribats al termini de 24 mesos des de l’inici de la situació
d’incapacitat temporal, el facultatiu que atén al mutualista haurà d’emetre el comunicat d’alta, especificant-ne els motius.

Comunicat d’alta

• El/la funcionari/ària que causi alta, ha de presentar al centre de destinació el comunicat d’alta emès pel facultatiu corresponent, que és de presentació obligada, no més tard del següent dia hàbil al de la data d’expedició.
• La data que ha de constar en el comunicat d’alta ha de coincidir amb l’últim dia de la baixa i ha de ser el dia immediatament anterior a la reincorporació efectiva al treball.
• El director del centre trametrà immediatament el comunicat d’alta al Servei de Personal, atès que aquest ha de fer la tramesa a la MUFACE, en un termini breu, en el cas que l’afectada estigués percebent el subsidi.

Comunicat de baixa inicial i comunicats successius en el cas de RISC DURANT
L’EMBARÀS:

• El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i, no més tard del quart dia des de la data d’inici, ha de presentar el comunicat inicial, emès pel facultatiu corresponent, (dos exemplars: un de color blau per al servei de Personal i un altre de color vermell per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE), acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia (model de tramesa normalitzat) que trobarà als Serveis Territorials. El centre haurà de trametre immediatament als Serveis Territorials aquests dos exemplars del comunicat inicial.
• El comunicat inicial té una validesa de tres mesos. Si s’hagués previst una durada inferior a tres mesos i s’arribés aquesta data sense desaparèixer el risc, s’haurà d’expedir un altre comunicat, indicant la nova durada prevista. Aquest comunicat haurà d’acreditar que les condicions del lloc de treball afecten a l’embarassada o al fetus, el risc específic que representen i la probable durada de la situació.
• Si s’arriba a quart mes i continua la situació de risc, s’expedirà un comunicat en l’esmentada data o el posterior dia hàbil.

OBSERVACIONS:
• Tant el comunicat inicial de baixa per malaltia com els comunicats successius i el d’alta els ha d’emetre el facultatiu corresponent per triplicat i el funcionari o funcionària n’ha de presentar dos exemplars al centre: un de color blau per al servei de Personal i un altre de color vermell per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE).
• El funcionari o funcionària haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, d’una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta. Aquest enviament s’ha de fer en totes les incidències, tant si corresponent a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència.
• En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als Serveis Territorials per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent.
Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, els esmentats comunicats pels correus electrònics al seu ST


Observacions

* En tot cas els percentatges s’apliquen sempre sobre les retribucions percebudes el mes anterior a la llicència.

* A partir del quart mes: el Departament d’Ensenyament abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal Clica., que serà la major d’aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d’una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el tercer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el tercer mes de baixa. El Departament paga la diferència de la retribució resultant fins al 100% del sou.

* Les IT per: embaràs (en cas de risc clica.), víctimes de violència de gènere, hospitalització, intervenció quirúrgica, o malaltia oncològica percebran, des del primer dia, el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
Aquesta regulació és d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir del 15 d’octubre de 2012. No obstant això, les persones en situació d’incapacitat temporal iniciada abans del 15 d’octubre de 2012 de durada superior a tres mesos, cobraran el 100% de les retribucions. Les persones interessades han de presentar la justificació de la concurrència d’aquests supòsits excepcionals en el termini màxim de tres mesos. Clica.. Imprès que cal omplir..

* Hi ha reserva del lloc de treball.

* El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius...

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid